Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.11.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 334 545€ 1 549 935€ 1 264 117€ 1 321 405€ 1 731 363€ 1 941 087€ 1 956 425€ 579 429€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 335 064 € 1 550 104 € 1 267 431 € 1 333 134 € 1 731 473 € 1 941 087 € 1 956 425 € 1 712 608 € 579 429 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 054 893€ 1 244 933€ 938 382€ 1 042 909€ 1 455 577€ 1 695 669€ 1 736 959€ 1 552 520€ 469 515€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
278 314€ 283 356€ 298 260€ 275 277€ 271 919€ 244 493€ 219 299€ 160 087€ 109 861€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
519€ 169€ 3 314€ 11 729€ 110€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 338€ 21 646€ 27 475€ 3 219€ 3 867€ 925€ 167€ 1€ 53€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 278 470 € 1 529 896 € 1 257 963 € 1 320 850 € 1 696 544 € 1 869 561 € 1 866 927 € 1 600 879 € 618 512 € 1 428 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
913 847€ 1 127 159€ 849 562€ 913 479€ 1 322 177€ 1 529 990€ 1 561 566€ 1 362 473€ 452 406€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
146 891€ 175 820€ 164 501€ 177 472€ 175 938€ 176 019€ 182 656€ 129 216€ 79 209€ 796€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
79 345€ 83 984€ 83 924€ 61 672€ 59 609€ 44 826€ 53 660€ 41 276€ 40 218€ 582€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
98 944 € 97 776 € 99 764 € 87 586 € 80 821 € 60 929 € 46 088 € 46 642 € 39 672 €
16
E.1.
Mzdové náklady
68 472€ 68 224€ 67 819€ 60 860€ 56 916€ 42 587€ 32 745€ 33 075€ 27 374€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
24 079€ 24 224€ 23 847€ 21 403€ 18 398€ 13 429€ 9 523€ 9 859€ 9 581€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 393€ 5 328€ 8 098€ 5 323€ 5 507€ 4 913€ 3 820€ 3 708€ 2 717€
20
F.
Dane a poplatky
1 555€ 5 927€ 2 323€ 3 476€ 2 000€ 1 733€ 1 731€ 10 198€ 1 116€ 50€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 768€ 29 738€ 49 418€ 55 744€ 47 680€ 47 222€ 16 667€ 8 108€ 4 636€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 768€ 29 738€ 49 418€ 55 744€ 47 680€ 47 222€ 16 667€ 8 108€ 4 636€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 053€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 120€ 9 492€ 8 471€ 9 368€ 8 319€ 8 842€ 4 559€ 2 966€ 1 255€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
56 594 € 20 208 € 9 468 € 12 284 € 34 929 € 71 526 € 89 498 € 111 729 € -39 083 € -1 428 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
193 124 € 141 326 € 138 655 € 165 563 € 169 772 € 189 327 € 158 376 € 179 642 € 7 543 € -1 378 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 € 1 233 € 525 € 5 € 9 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 9 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 9€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
6€ 1 233€ 525€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 813 € 7 822 € 4 421 € 2 429 € 2 844 € 4 455 € 1 968 € 2 677 € 301 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 098 € 993 € 1 658 € 2 099 € 2 662 € 4 264 € 1 812 € 2 535 € 179 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 098€ 993€ 1 658€ 2 099€ 2 662€ 4 264€ 1 812€ 2 535€ 179€
52
O.
Kurzové straty
206€ 4 269€ 764€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 509€ 2 560€ 1 999€ 330€ 182€ 191€ 156€ 142€ 122€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 807 € -6 589 € -3 896 € -2 429 € -2 844 € -4 455 € -1 963 € -2 668 € -299 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
53 787 € 13 619 € 5 572 € 9 855 € 32 085 € 67 071 € 87 535 € 109 061 € -39 382 € -1 428 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
11 637 € 3 377 € 3 540 € 2 791 € 5 033 € 12 353 € 17 386 € 19 757 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
11 637€ 3 377€ 3 540€ 2 791€ 5 033€ 12 353€ 17 386€ 19 757€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
42 150 € 10 242 € 2 032 € 7 064 € 27 052 € 54 718 € 70 149 € 89 304 € -42 262 € -1 428 €