Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
64 806 € 39 935 € 48 669 € 49 513 € 46 384 € 48 053 € 18 971 € 8 883 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
15 194 € 21 918 € 1 552 € 7 765 € 13 978 € 20 191 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
15 194 € 21 918 € 1 552 € 7 765 € 13 978 € 20 191 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 194€ 21 918€ 1 552€ 7 765€ 13 978€ 20 191€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
49 612 € 18 017 € 47 117 € 41 748 € 32 406 € 27 862 € 18 971 € 8 883 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
20 443 € 2 310 € 2 762 € 12 290 € 14 394 € 2 485 € 117 € 10 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4€ 1 283€ 1 782€ 12 200€ 14 354€ 276€ 10€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
725€ 965€ 2 109€ 86€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
19 714€ 1 027€ 15€ 90€ 40€ 100€ 31€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
29 169 € 15 707 € 44 355 € 29 458 € 18 012 € 25 377 € 18 854 € 8 873 €
056
B.IV.1
Peniaze
29 169€ 15 707€ 44 355€ 29 458€ 18 012€ 25 377€ 18 854€ 8 873€
057
B.IV.2
Účty v bankách
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
64 806 € 39 935 € 48 669 € 49 513 € 46 384 € 48 053 € 18 971 € 8 883 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
23 330 € 12 024 € 17 837 € 22 506 € 12 005 € 5 460 € 15 497 € 6 605 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 460 € 500 € 80 € 0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 504 € 1 505 € 9 998 € 0 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
17 830 € 6 524 € 10 833 € 15 501 € 6 545 € -10 038 € 10 417 € 1 605 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
41 476 € 27 911 € 30 832 € 27 007 € 34 379 € 42 593 € 3 474 € 2 278 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
226 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
226€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 18 € 8 € 0 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
21 204 € 24 834 € 17 374 € 6 668 € 3 659 € 1 257 € 3 466 € 2 278 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
492€ 742€ 80€ 1 259€ 520€ 300€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
15 850€ 20 743€ 15 501€ 1 500€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
572€ 392€ 0€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 862€ 3 349€ 1 793€ 5 409€ 3 139€ 685€ 3 074€ 478€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
20 262 € 3 067 € 13 448 € 20 329 € 30 710 € 41 092 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
16 386€ 3 067€ 9 948€ 20 329€ 30 711€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 876€ 3 067€ 10 381€ 10 381€ 10 381€ 10 381€ 0€