Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
-
-
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
250 022 € 242 014 € 169 280 € 226 119 € 131 068 € 107 088 € 74 917 € 57 033 € 14 413 € 4 695 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
119 318 € 94 136 € 116 975 € 107 434 € 56 208 € 49 212 € 19 917 € 8 783 € 1 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
119 318 € 94 136 € 116 975 € 107 434 € 56 208 € 49 212 € 19 917 € 8 783 € 1 000 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
55 476€ 55 476€ 55 476€ 55 476€ 1 000€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
63 842€ 38 660€ 61 499€ 51 958€ 56 208€ 49 212€ 19 917€ 8 783€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
130 704 € 147 878 € 52 305 € 118 685 € 74 860 € 57 876 € 55 000 € 48 250 € 13 413 € 4 695 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
41 695 € 115 777 € 38 624 € 72 571 € 19 095 € 13 317 € 7 472 € 23 218 € 93 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
39 209€ 64 738€ 27 093€ 50 425€ 13 466€ 7 051€ 6 186€ 22 735€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 208€ 5 205€ 9 237€ 7 532€ 4 426€ 5 269€ 1 286€ 483€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 278€ 45 834€ 2 294€ 14 614€ 1 203€ 997€ 93€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
89 009 € 32 101 € 13 681 € 46 114 € 55 765 € 44 559 € 47 528 € 25 032 € 13 320 € 4 695 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
89 009€ 32 101€ 13 681€ 46 114€ 55 765€ 44 559€ 47 528€ 25 032€ 13 320€ 4 695€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
250 022 € 242 014 € 169 280 € 226 119 € 131 068 € 107 088 € 74 917 € 57 033 € 14 413 € 4 695 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
8 352 € 8 043 € 6 502 € 17 138 € 16 183 € 12 889 € 5 703 € -1 925 € 6 714 € 4 695 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
2 544€ 1 002€ 11 639€ 10 683€ 7 389€ 703€ -6 925€ -10 628€ -305€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
308 € 1 541 € -10 637 € 955 € 3 294 € 7 186 € 7 628 € 3 703 € 2 019 € -305 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
241 670 € 233 971 € 162 778 € 208 981 € 114 885 € 94 199 € 69 214 € 58 958 € 7 699 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
13 443€ 643€ 8 532€ 17 284€ 17 814€ 4 839€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
221 142 € 225 954 € 153 834 € 195 449 € 92 601 € 71 385 € 64 214 € 37 119 € 7 699 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
4 145€ 12 577€ 9 274€ 4 985€ 10 721€ 694€ 4 106€ 5 536€ 185€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
239€ 3 005€ 2 203€ 2 977€ 818€ 410€ 303€ 511€ 180€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
845€ 2 290€ 1 958€ 5 070€ 868€ 3 322€ 1 292€ 1 525€ 683€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
215 913€ 208 082€ 140 399€ 182 417€ 80 194€ 66 959€ 58 513€ 29 547€ 6 651€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 085€ 3 017€ 3 301€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 17 000€