Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
554 177€ 724 892€ 363 679€ 929 570€ 638 688€ 244 479€ 51 947€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
554 256 € 727 019 € 363 679 € 929 827 € 638 692 € 244 479 € 51 947 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
554 177€ 724 893€ 363 679€ 929 569€ 638 689€ 244 479€ 51 643€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
304€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
23€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
56€ 2 126€ 258€ 3€ 0€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
549 914 € 721 280 € 358 278 € 892 716 € 616 756 € 239 765 € 75 686 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
460 955€ 630 190€ 288 524€ 832 295€ 574 238€ 208 439€ 44 607€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 473€ 8 364€ 8 539€ 7 286€ 7 411€ 4 891€ 5 384€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€
14
D.
Služby
52 101€ 58 903€ 33 702€ 37 760€ 23 948€ 17 075€ 15 001€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
20 205 € 9 492 € 19 673 € 10 372 € 8 233 € 9 238 € 10 494 €
16
E.1.
Mzdové náklady
13 939€ 6 020€ 13 563€ 7 536€ 6 728€ 7 020€ 7 395€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 871€ 2 108€ 4 672€ 1 911€ 1 470€ 1 918€ 2 603€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 395€ 1 364€ 1 438€ 925€ 35€ 300€ 496€
20
F.
Dane a poplatky
519€ 407€ 278€ 195€ 111€ 57€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 827€ 11 820€ 7 096€ 3 607€ 2 104€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 827€ 11 820€ 7 096€ 3 607€ 2 104€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
353€ 1 992€ 337€ 1 118€ 627€ 11€ 143€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 342 € 5 739 € 5 401 € 37 111 € 21 936 € 4 714 € -23 739 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
35 648 € 27 436 € 32 914 € 52 228 € 33 092 € 14 074 € -13 045 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 41 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
40€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 774 € 3 375 € 1 645 € 2 320 € 791 € 268 € 54 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 608 € 2 079 € 550 € 835 € 348 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 608€ 2 079€ 550€ 835€ 348€ 0€
52
O.
Kurzové straty
5€ 17€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 166€ 1 296€ 1 095€ 1 480€ 443€ 251€ 54€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 774 € -3 375 € -1 645 € -2 319 € -750 € -268 € -53 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-432 € 2 364 € 3 756 € 34 792 € 21 186 € 4 446 € -23 792 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
199 € 916 € 5 891 € 2 880 € 960 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
199€ 916€ 5 891€ 2 880€ 960€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-631 € 1 448 € 3 756 € 28 901 € 18 306 € 3 486 € -23 792 €