Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PHARMATRADE s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
687 € 116 100 € 126 965 € 285 238 € 131 285 € 6 244 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
14 513 € 32 614 € 40 698 € 13 140 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
14 513 € 32 614 € 40 698 € 13 140 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
5 649€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 513€ 32 614€ 40 698€ 7 491€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
687 € 101 587 € 94 351 € 244 540 € 118 145 € 6 244 €
015
B.I.
Zásoby
54 391€ 54 391€ 116 132€ 88 716€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
38 384 € 35 229 € 126 537 € 12 200 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
27 921€ 29 770€ 122 461€ 11 685€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
4 956€ 2 995€ 53€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
5 507€ 5 459€ 1 081€ 462€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
687 € 8 812 € 4 731 € 1 871 € 17 229 € 6 244 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
687€ 8 812€ 4 731€ 1 871€ 17 229€ 6 244€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
687 € 116 100 € 126 965 € 285 238 € 131 285 € 6 244 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-210 693 € -150 631 € -98 496 € 38 620 € 32 023 € 1 488 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 2 500 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 100€ 5 100€ 5 100€ 5 100€ 5 100€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-2 500€
029
A.II.
Kapitálové fondy
19 090€ 19 090€ 19 090€ 19 090€ 19 090€
030
A.III.
Fondy zo zisku
510€ 510€ 510€ 442€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-175 331€ -123 196€ 13 920€ 7 391€ -1 012€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-60 062 € -52 135 € -137 116 € 6 597 € 8 845 € -1 012 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
211 380 € 266 731 € 225 461 € 246 618 € 99 262 € 4 756 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
16€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
19 375€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
143 010 € 194 516 € 146 827 € 167 925 € 36 478 € 4 740 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
79 110€ 112 595€ 100 858€ 149 561€ 32 022€ 1 700€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
34 912€ 37 691€ 8 532€ 4 390€ 2 078€ 2 301€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
5 920€ 11 506€ 3 503€ 3 695€ 2 261€ 739€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
23 068€ 32 724€ 33 934€ 10 279€ 117€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
44 150€ 43 456€ 48 139€ 7 500€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
24 220€ 28 759€ 30 495€ 51 818€ 62 784€