Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Extradition Slovakia Plus s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.05.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
58 062€ 82 992€ 71 762€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
69 329 € 84 373 € 71 762 € 13 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
58 062€ 82 992€ 71 762€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 267€ 1 381€ 13€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
139 863 € 133 673 € 100 006 € 245 359 € 20 194 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
57 912€ 68 942€ 50 436€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 078€ 3 130€ 20 084€ 326€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
51 699€ 49 762€ 23 832€ 244 325€ 20 194€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
29 109 € 10 745 € 3 274 €
16
E.1.
Mzdové náklady
21 571€ 7 884€ 2 415€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 461€ 2 774€ 848€
19
E.4.
Sociálne náklady
77€ 87€ 11€
20
F.
Dane a poplatky
54€ 404€ 354€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
651€ 1 156€ 708€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
651€ 1 156€ 708€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11€ 39€ 870€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-70 534 € -49 300 € -28 244 € -245 346 € -20 194 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-52 627 € -38 842 € -22 590 € -244 651 € -20 194 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
109 € 117 € 151 € 87 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 € 2 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2€ 2€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
109€ 115€ 149€ 87€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-109 € -117 € -151 € -87 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-70 643 € -49 417 € -28 395 € -245 433 € -20 194 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-70 643 € -50 377 € -29 355 € -246 393 € -20 194 €