Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
530 278 € 313 705 € 104 924 € 105 852 € 30 231 € 17 210 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
17 992 € 18 492 € 25 096 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
17 992 € 18 492 € 25 096 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 992€ 18 492€ 25 096€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
530 278 € 295 713 € 86 432 € 80 756 € 30 231 € 17 210 €
015
B.I.
Zásoby
163 425€ 121 215€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
90 438€ 73 136€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
174 662 € 82 256 € 26 635 € 5 464 € 12 200 € 12 200 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
4 800€ 76 800€ 9 600€ 12 200€ 12 200€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
5 331€ 16 914€ 5 343€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
169 862€ 125€ 121€ 121€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
101 753 € 19 106 € 59 797 € 75 292 € 18 031 € 5 010 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
101 753€ 19 106€ 59 797€ 75 292€ 18 031€ 5 010€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
530 278 € 313 705 € 104 924 € 105 852 € 30 231 € 17 210 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
115 200 € 113 392 € 100 613 € 88 325 € 24 530 € 12 190 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
88 891€ 95 113€ 82 825€ 21 350€ 12 189€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
20 809 € 12 779 € 12 288 € 61 475 € 7 341 € 7 190 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
415 078 € 200 313 € 4 311 € 17 527 € 5 701 € 5 020 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
95 239€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
412 678 € 102 574 € 4 311 € 17 527 € 5 701 € 5 020 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
153 031€ 90 459€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 121€ 1 444€ 4 311€ 17 357€ 681€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
256 526€ 10 671€ 170€ 5 020€ 5 020€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 400€ 2 500€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci