Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 729 025 € 1 701 501 € 108 204 € 77 175 € 42 848 € 88 252 € 110 455 € 137 995 € 31 998 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
101 041 € 0 € 12 235 € 30 595 € 48 954 € 73 432 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
101 041 € 12 235 € 30 595 € 48 954 € 73 432 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
101 041€ 12 235€ 30 595€ 48 954€ 73 432€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
1 627 984 € 1 701 501 € 108 204 € 77 175 € 30 613 € 57 657 € 61 501 € 64 563 € 31 998 €
015
B.I.
Zásoby
383 564€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
1 234 132 € 1 597 511 € 98 365 € 62 231 € 14 298 € 14 337 € 14 163 € 25 523 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 229 740€ 1 596 116€ 98 365€ 58 865€ 11 165€ 11 165€ 11 165€ 11 165€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 474€ 1 188€ 3 366€ 3 133€ 3 172€ 2 998€ 14 358€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 918€ 207€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
10 288 € 103 990 € 9 839 € 14 944 € 16 315 € 43 320 € 47 338 € 39 040 € 31 998 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
10 288€ 103 990€ 9 839€ 14 944€ 16 315€ 43 320€ 47 338€ 39 040€ 31 998€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 729 025 € 1 701 501 € 108 204 € 77 175 € 42 848 € 88 252 € 110 455 € 137 995 € 31 998 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-81 238 € 45 603 € 12 230 € -9 916 € -38 157 € -17 549 € 4 328 € 31 942 € 14 311 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
40 104€ 6 730€ -30 162€ -43 657€ -23 049€ -1 172€ 26 443€ 9 311€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-126 842 € 33 373 € 36 892 € 28 241 € -20 608 € -21 877 € -27 615 € 17 631 € 9 311 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 810 263 € 1 655 898 € 95 974 € 87 091 € 81 005 € 105 801 € 106 127 € 106 053 € 17 687 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 810 263 € 1 655 898 € 95 974 € 87 091 € 81 005 € 105 801 € 106 127 € 106 053 € 17 687 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 793 747€ 1 038 347€ 3 077€ 2 100€ 900€ 900€ 1 068€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
16 516€ 6 710€ 13 383€ 5 477€ 992€ 2 087€ 2 245€ 3 239€ 2 627€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
610 841€ 79 514€ 79 514€ 79 113€ 102 814€ 102 814€ 102 814€ 15 060€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci