Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Visteon Electronics Slovakia s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.05.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
141 265 573 € 114 447 411 € 103 496 147 € 109 293 034 € 85 304 965 € 91 376 741 € 87 622 904 € 101 738 393 € 92 886 431 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
32 268 054 € 40 122 499 € 38 690 812 € 39 868 300 € 34 222 181 € 31 795 060 € 29 502 805 € 23 859 147 € 22 289 888 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 037 842 € 2 500 351 € 1 702 423 € 1 420 268 € 231 854 € 371 820 € 524 605 € 989 408 € 2 069 723 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
1 035 320€ 2 494 784€ 1 698 623€ 1 345 033€ 77 576€ 130 504€ 213 920€ 677 964€ 1 960 984€
005
A.I.2
Software
2 522€ 5 567€ 3 800€ 75 235€ 154 278€ 241 316€ 310 685€ 311 444€ 108 739€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
31 230 212 € 37 622 148 € 36 988 389 € 38 448 032 € 33 990 327 € 31 423 240 € 28 978 200 € 22 869 739 € 20 220 165 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
1 273 018€ 1 526 382€ 1 574 540€ 1 814 671€ 1 997 715€ 2 020 063€ 1 871 918€ 1 899 633€ 2 052 081€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 399 741€ 32 455 589€ 32 917 450€ 32 340 900€ 26 513 070€ 22 127 599€ 24 800 180€ 17 684 754€ 14 650 811€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 557 453€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 640 177€ 2 496 399€ 4 292 461€ 5 479 542€ 7 275 578€ 2 306 102€ 3 285 352€ 3 395 773€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 121 500€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
108 021 957 € 73 038 700 € 63 546 881 € 67 650 348 € 49 510 561 € 59 547 331 € 58 081 029 € 77 844 604 € 70 589 509 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
33 113 739 € 17 096 839 € 13 636 798 € 14 721 192 € 16 573 987 € 18 110 029 € 14 600 078 € 19 611 948 € 15 294 980 €
035
B.I.1
Materiál
29 957 344€ 14 605 562€ 8 978 479€ 8 150 495€ 12 653 808€ 14 089 942€ 10 721 957€ 14 610 926€ 11 082 291€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 409 916€ 1 146 379€ 2 030 036€ 3 525 608€ 1 692 406€ 1 584 442€ 1 580 588€ 766 675€
037
B.I.3
Výrobky
1 746 479€ 1 344 898€ 2 628 283€ 3 045 089€ 2 227 773€ 2 435 645€ 2 297 533€ 5 001 022€ 3 446 014€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
4 296 979 € 2 917 247 € 2 453 180 € 1 489 698 € 1 201 966 € 799 822 € 1 983 139 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
4 296 979€ 2 917 247€ 2 453 180€ 1 489 698€ 1 201 966€ 799 822€ 1 983 139€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
66 251 895 € 50 462 753 € 45 905 462 € 49 694 605 € 30 972 711 € 39 266 190 € 40 797 796 € 50 955 709 € 47 459 382 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
42 187 443 € 41 601 363 € 42 492 697 € 44 390 912 € 27 263 741 € 33 980 317 € 32 897 807 € 39 112 645 € 42 621 084 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 232 600€ 1 181 525€ 1 304 120€ 322 213€ 138 114€ 882 273€ 308 820€ 186 038€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
39 954 843€ 40 419 838€ 41 188 577€ 44 068 699€ 27 125 627€ 33 098 044€ 32 588 987€ 38 926 607€ 42 621 084€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
16 797 643€ 6 393 864€ 0€ 540€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 253 753€ 2 465 853€ 3 412 765€ 5 215 292€ 3 494 188€ 3 343 595€ 5 978 950€ 11 002 323€ 3 094 837€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
167 053€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
13 056€ 1 673€ 88 401€ 47 729€ 1 942 278€ 1 921 039€ 840 201€ 1 743 461€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 359 344 € 2 561 861 € 1 551 441 € 1 744 853 € 761 897 € 1 371 290 € 700 016 € 7 276 947 € 7 835 147 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 872€ 517€ 1 386€ 6 310€ 263€ 2 082€ 34€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 359 344€ 2 561 861€ 1 547 569€ 1 744 336€ 760 511€ 1 364 980€ 699 753€ 7 274 865€ 7 835 113€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
975 562 € 1 286 212 € 1 258 454 € 1 774 386 € 1 572 223 € 34 350 € 39 070 € 34 642 € 7 034 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
350 006€ 651 331€ 698 750€ 1 206 250€ 1 499 946€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
625 556€ 634 881€ 559 704€ 568 136€ 72 277€ 34 350€ 39 070€ 34 642€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 7 034€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
141 265 573 € 114 447 411 € 103 496 147 € 109 293 034 € 85 304 965 € 91 376 741 € 87 622 904 € 101 738 393 € 92 886 431 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
40 819 802 € 29 556 504 € 22 903 156 € 19 173 432 € 36 748 326 € 29 540 349 € 17 785 174 € 18 963 052 € 11 243 333 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 205 000 € 5 205 000 € 5 205 000 € 5 205 000 € 5 205 000 € 5 205 000 € 5 205 000 € 5 205 000 € 5 205 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 205 000€ 5 205 000€ 5 205 000€ 5 205 000€ 5 205 000€ 5 205 000€ 5 205 000€ 5 205 000€ 5 205 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
520 500 € 520 500 € 520 500 € 520 500 € 520 500 € 520 500 € 520 500 € 301 907 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
520 500€ 520 500€ 520 500€ 520 500€ 520 500€ 520 500€ 520 500€ 301 907€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-118 753 € -438 805 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-118 753€ -438 805€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
23 830 804 € 17 177 455 € 13 447 730 € 31 022 627 € 23 933 401 € 14 275 168 € 14 395 901 € 6 116 238 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
23 830 804€ 17 177 455€ 13 447 730€ 31 022 627€ 23 933 401€ 14 275 168€ 14 395 901€ 6 116 238€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
11 263 298 € 6 653 349 € 3 729 726 € -17 574 895 € 7 089 225 € 9 658 234 € -1 897 622 € 7 339 707 € 6 038 133 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
92 591 778 € 73 588 938 € 76 342 979 € 84 169 598 € 42 756 639 € 61 836 392 € 69 837 730 € 82 775 341 € 81 643 098 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
93 609 € 77 863 € 59 678 € 51 400 € 14 210 € 10 829 € 9 311 € 76 312 € 813 551 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
93 609€ 77 863€ 59 678€ 51 400€ 14 210€ 10 829€ 9 311€ 8 264€ 5 796€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 68 048€ 807 755€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
4 524 070 € 298 821 € 173 678 € 1 045 254 € 953 395 € 6 247 983 € 2 957 746 € 2 951 085 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
4 524 070€ 298 821€ 173 678€ 1 045 254€ 953 395€ 6 247 983€ 2 957 746€ 2 951 085€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
72 855 111 € 61 590 369 € 64 629 267 € 76 594 178 € 35 408 405 € 54 596 455 € 57 632 839 € 74 879 130 € 71 541 655 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
69 345 713 € 59 187 657 € 31 096 755 € 36 774 695 € 21 104 928 € 32 284 877 € 35 698 653 € 40 312 658 € 46 991 126 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
14 083 848€ 23 636 692€ 3 678 517€ 3 665 440€ 1 888 975€ 877 390€ 3 658 788€ 13 624 206€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
55 261 865€ 35 550 965€ 27 418 238€ 33 109 255€ 19 215 953€ 31 407 487€ 32 039 865€ 26 688 452€ 46 991 126€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
25 144€ 40 917€ 31 356 990€ 38 775 082€ 12 676 536€ 21 078 806€ 20 812 246€ 31 577 627€ 23 103 484€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
614 434€ 570 846€ 532 584€ 580 751€ 396 989€ 364 696€ 354 621€ 282 419€ 277 809€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
396 077€ 378 920€ 352 676€ 366 801€ 265 481€ 244 614€ 224 674€ 190 271€ 176 088€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 473 743€ 1 412 029€ 1 289 973€ 79 306€ 964 471€ 481 762€ 47 165€ 2 516 155€ 987 655€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
17 543€ 141 700€ 495 480€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
289€ 0€ 5 493€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
15 118 988 € 11 621 885 € 11 480 356 € 7 524 020 € 6 288 770 € 6 275 713 € 5 947 597 € 4 862 153 € 6 336 807 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
380 348€ 359 471€ 258 727€ 287 252€ 167 961€ 229 133€ 248 680€ 313 659€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
14 738 640€ 11 262 414€ 11 221 629€ 7 236 768€ 6 120 809€ 6 046 580€ 5 698 917€ 4 862 153€ 6 023 148€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
7 853 993 € 11 301 969 € 4 250 012 € 5 950 004 € 5 800 000 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
4 547 006€ 6 467 528€ 2 550 020€ 4 250 004€ 5 686 071€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 306 987€ 4 834 441€ 1 699 992€ 1 700 000€ 113 929€ 0€