Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PIKARO TRADING, SE

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.06.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
54 546 923 € 27 103 582 € 146 024 € 130 281 € 130 390 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
156 010 € 30 529 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
156 010 € 30 529 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
156 010€ 30 529€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
54 360 439 € 27 059 692 € 146 024 € 130 281 € 130 390 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
10 821 921 € 5 916 537 €
032
B.I.1
Materiál
7 029€ 58€
034
B.I.3
Výrobky
25 505€ 8 293€
036
B.I.5
Tovar
10 789 387€ 5 908 186€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
146 720 € 98 408 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
146 720€ 98 408€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
42 103 762 € 20 254 970 € 978 € 89 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
34 889 510€ 14 017 988€ 976€ 89€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
530 186€ 253 572€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 469 032€ 129 032€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
2€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 738 208€ 3 479 408€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 476 826€ 2 374 970€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 288 036 € 789 777 € 145 046 € 130 281 € 130 301 €
056
B.IV.1
Peniaze
145 046€ 130 281€ 130 301€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 288 036€ 789 777€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
30 474 € 13 361 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 136€ 205€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
23 338€ 2 600€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 556€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
54 546 923 € 27 103 582 € 146 024 € 130 281 € 130 390 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 098 924 € 309 183 € 139 414 € 127 644 € 128 328 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
120 000€ 120 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
12 000 € 12 000 € 12 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
24 000 € 13 177 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
24 000€ 13 177€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
165 183 € 7 125 € -4 356 € -3 672 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
169 539€ 11 481€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 356€ -4 356€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
789 741 € 168 881 € 11 770 € -684 € -3 672 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
53 447 993 € 26 794 393 € 6 610 € 2 637 € 2 062 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
661 867 € 416 253 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
19 163€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
642 704€ 416 253€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
48 174 673 € 21 102 302 € 6 610 € 2 637 € 2 062 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
47 898 761€ 20 958 962€ 2 174€ 738€ 738€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 225€ 1 419€ 1 324€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
803€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
23 159€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 246€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
234 507€ 140 180€ 2 211€ 480€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 357€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 611 453 € 5 275 838 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 611 453€ 5 275 838€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
6 € 6 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
6€ 6€