Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EUROVEA Services, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
256 919 197 € 321 684 € 280 566 € 222 872 € 284 794 € 156 145 € 224 626 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
256 669 548 € 29 857 € 20 774 € 12 704 € 18 872 € 11 351 € 15 275 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
6 471 € 10 779 € 13 818 € 1 447 € 2 335 € 3 223 € 4 111 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
4 111€
005
A.I.2
Software
6 471€ 10 779€ 13 818€ 1 447€ 2 335€ 3 223€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
16 502 € 19 078 € 6 956 € 11 257 € 16 537 € 8 128 € 11 164 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 502€ 19 078€ 6 956€ 11 257€ 16 537€ 8 128€ 11 164€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
256 646 575 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
255 734 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
912 575€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
243 566 € 289 062 € 257 592 € 207 613 € 263 391 € 142 776 € 206 975 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
237 € 249 €
035
B.I.1
Materiál
237€ 249€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
11 066 € 237 € 107 421 € 38 378 € 165 905 € 12 615 € 42 205 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
44 € 237 € 107 762 € 38 378 € 165 905 € 5 727 € 784 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
44€ 237€ 107 762€ 38 378€ 165 905€ 5 727€ 784€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 022€ 0€ 6 888€ 41 421€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-341€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
232 263 € 288 576 € 150 171 € 169 235 € 97 486 € 130 161 € 164 770 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 991€ 96€ 31€
073
B.V.2.
Účty v bankách
232 263€ 288 576€ 150 171€ 169 235€ 94 495€ 130 065€ 164 739€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 083 € 2 765 € 2 200 € 2 555 € 2 531 € 2 018 € 2 376 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
323€ 251€ 323€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 083€ 2 765€ 1 877€ 2 304€ 2 531€ 2 018€ 2 053€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
256 919 197 € 321 684 € 280 566 € 222 872 € 284 794 € 156 145 € 224 626 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
185 938 775 € 95 495 € 56 527 € 46 050 € 17 886 € 2 460 € 20 201 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
11 000 € 11 000 € 11 000 € 11 000 € 11 000 € 11 000 € 11 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
11 000€ 11 000€ 11 000€ 11 000€ 11 000€ 11 000€ 11 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
189 690 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 100 € 1 100 € 1 100 € 1 100 € 460 € 460 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 100€ 1 100€ 1 100€ 1 100€ 460€ 460€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
83 394 € 44 428 € 33 950 € 5 786 € -9 000 € 8 741 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
83 394€ 44 428€ 33 950€ 8 741€ 8 741€ 8 741€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -2 955€ -17 741€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-3 846 719 € 38 967 € 10 477 € 28 164 € 15 426 € -17 741 € 9 201 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
70 980 422 € 226 189 € 224 039 € 176 822 € 266 908 € 153 685 € 204 425 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
69 733 597 € 3 074 € 4 475 € 5 822 € 4 321 € 2 226 € 790 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
69 733 151€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
446€ 3 074€ 4 475€ 5 822€ 4 321€ 2 226€ 790€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
165 026 € 188 379 € 164 106 € 113 277 € 197 611 € 127 844 € 182 623 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
18 666 € 8 988 € 36 405 € 14 438 € 34 026 € 24 076 € 88 216 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
63 601€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
18 666€ 8 988€ 36 405€ 14 438€ 34 026€ 24 076€ 24 615€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 783€ 2 783€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
56 917€ 57 347€ 47 337€ 40 208€ 56 149€ 59 057€ 51 695€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
36 012€ 35 506€ 29 506€ 26 014€ 28 191€ 28 417€ 25 133€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
53 431€ 86 538€ 50 858€ 32 617€ 76 462€ 13 511€ 16 602€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
977€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
51 277 € 34 736 € 55 458 € 57 723 € 64 976 € 23 615 € 21 012 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
51 149€ 34 015€ 55 458€ 57 469€ 57 826€ 23 615€ 21 012€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
128€ 721€ 254€ 7 150€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 030 522€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé