Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MediLife s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.06.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
13 969 350€ 8 575 099€ 11 090 737€ 10 422 531€ 6 117 554€ 5 083 781€ 593 334€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 887 545€ 7 637 930€ 9 985 599€ 8 949 880€ 5 043 334€ 3 929 507€ 451 358€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 081 805 € 937 169 € 1 105 138 € 1 472 651 € 1 074 220 € 1 154 274 € 141 976 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
244 531 € 32 913 € 264 059 € 164 448 € 433 027 € 220 825 € 11 515 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
244 531€ 32 913€ 264 059€ 164 448€ 433 027€ 220 825€ 11 515€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
98 703 € 82 562 € 212 530 € 230 551 € 170 340 € 201 564 € 22 066 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 626€ 7 536€ 7 435€ 3 515€ 484€ 188€ 2 633€
10
B.2
Služby
97 077€ 75 026€ 205 095€ 227 036€ 169 856€ 201 376€ 19 433€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 227 633 € 887 520 € 1 156 667 € 1 406 548 € 1 336 907 € 1 173 535 € 131 425 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
10 740 € 44 441 € 29 618 € 27 996 € 26 002 € 7 592 € 4 158 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 505€ 31 178€ 20 734€ 19 778€ 18 185€ 5 421€ 2 896€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 641€ 10 973€ 7 297€ 6 540€ 6 370€ 1 714€ 1 019€
16
C.4
Sociálne náklady
594€ 2 290€ 1 587€ 1 678€ 1 447€ 457€ 243€
17
D
Dane a poplatky
165€ 319€ 270€ 406€ 435€ 20€ 68€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
28 151€ 27 971€ 21 943€ 5 246€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
30 618€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
30 618€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22 429€ 8 292€ 46 245€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 700€ 2 671€ 5 068€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 335€ 8 119€ 2 336€ 2 555€ 668€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
2 189 664 € 800 869 € 1 055 295 € 1 353 648 € 1 304 556 € 1 165 923 € 127 199 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
3 320€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
18 956 € 733 418 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
18 956€ 733 418€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
742€ 79€ 50€ 72€ 24€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
3 496€ 1€ 131€ 459€ 1€ 9€
41
O
Kurzové straty
12 511€ 184€ 1 055€ 1 228€ 4 314€ 557€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 007€ 1 693€ 978€ 1 661€ 1 477€ 979€ 85€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
7 934 € 728 964 € -1 902 € -2 351 € -5 740 € -1 455 € -61 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 197 598 € 1 529 833 € 1 053 393 € 1 351 297 € 1 298 816 € 1 164 468 € 127 138 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
450 895 € 163 795 € 223 996 € 305 731 € 286 506 € 256 724 € 27 970 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
450 895€ 163 795€ 223 996€ 305 731€ 286 506€ 256 724€ 27 970€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 746 703 € 1 366 038 € 829 397 € 1 045 566 € 1 012 310 € 907 744 € 99 168 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 197 598 € 1 529 833 € 1 053 393 € 1 351 297 € 1 298 816 € 1 164 468 € 127 138 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 746 703 € 1 366 038 € 829 397 € 1 045 566 € 1 012 310 € 907 744 € 99 168 €