Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MediLife s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.06.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
14 270 651€ 8 608 012€ 11 354 796€ 10 586 979€ 6 550 581€ 5 304 606€ 604 849€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
14 248 199 € 8 610 683 € 11 359 864 € 10 586 979 € 6 550 581 € 5 304 606 € 604 849 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
13 969 350€ 8 575 099€ 11 090 737€ 10 422 531€ 6 117 554€ 5 083 781€ 593 334€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
244 531€ 32 913€ 264 059€ 164 448€ 433 027€ 220 825€ 11 515€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
30 618€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 700€ 2 671€ 5 068€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
12 058 535 € 7 809 814 € 10 304 569 € 9 233 331 € 5 246 025 € 4 138 683 € 477 650 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 887 545€ 7 637 930€ 9 985 599€ 8 949 880€ 5 043 334€ 3 929 507€ 451 358€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 626€ 7 536€ 7 435€ 3 515€ 484€ 188€ 2 633€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
97 077€ 75 026€ 205 095€ 227 036€ 169 856€ 201 376€ 19 433€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
10 740 € 44 441 € 29 618 € 27 996 € 26 002 € 7 592 € 4 158 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 505€ 31 178€ 20 734€ 19 778€ 18 185€ 5 421€ 2 896€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 641€ 10 973€ 7 297€ 6 540€ 6 370€ 1 714€ 1 019€
19
E.4.
Sociálne náklady
594€ 2 290€ 1 587€ 1 678€ 1 447€ 457€ 243€
20
F.
Dane a poplatky
165€ 319€ 270€ 406€ 435€ 20€ 68€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
28 151€ 27 971€ 21 943€ 5 246€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 151€ 27 971€ 21 943€ 5 246€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
30 618€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
22 429€ 8 292€ 46 245€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 335€ 8 119€ 2 336€ 2 555€ 668€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 189 664 € 800 869 € 1 055 295 € 1 353 648 € 1 304 556 € 1 165 923 € 127 199 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 227 633 € 887 520 € 1 156 667 € 1 406 548 € 1 336 907 € 1 173 535 € 131 425 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
22 452 € 734 161 € 131 € 538 € 51 € 81 € 24 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
18 956 € 733 418 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
18 956€ 733 418€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
742 € 79 € 50 € 72 € 24 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
742€ 79€ 50€ 72€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
24€
42
XII.
Kurzové zisky
3 496€ 1€ 131€ 459€ 1€ 9€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
14 518 € 5 197 € 2 033 € 2 889 € 5 791 € 1 536 € 85 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
3 320€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
12 511€ 184€ 1 055€ 1 228€ 4 314€ 557€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 007€ 1 693€ 978€ 1 661€ 1 477€ 979€ 85€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
7 934 € 728 964 € -1 902 € -2 351 € -5 740 € -1 455 € -61 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 197 598 € 1 529 833 € 1 053 393 € 1 351 297 € 1 298 816 € 1 164 468 € 127 138 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
450 895 € 163 795 € 223 996 € 305 731 € 286 506 € 256 724 € 27 970 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
450 895€ 163 795€ 223 996€ 305 731€ 286 506€ 256 724€ 27 970€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 746 703 € 1 366 038 € 829 397 € 1 045 566 € 1 012 310 € 907 744 € 99 168 €