Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ABC Elektroinštalácie s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
246 497 € 252 302 € 126 538 € 72 557 € 33 744 € 22 264 € 4 957 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
5 784 € 12 103 € 7 060 € 10 545 € 8 250 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
1 065€ 1 980€ 2 895€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 010 € 5 080 € 5 080 € 7 650 € 8 250 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 010€ 5 080€ 5 080€ 7 650€ 8 250€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
4 774 € 5 958 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
4 774€ 5 958€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
240 713 € 240 199 € 119 478 € 62 012 € 25 494 € 22 264 € 4 957 €
015
B.I.
Zásoby
10 421€ 25 959€ 31 218€ 8 490€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
158€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
115 411 € 204 320 € 72 480 € 34 320 € 24 727 € 15 370 € 34 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
108 236€ 200 272€ 59 889€ 29 660€ 24 624€ 15 066€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
6 961€ 4 048€ 12 591€ 4 660€ 94€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
214€ 9€ 304€ 34€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
114 881 € 9 920 € 15 780 € 19 202 € 609 € 6 894 € 4 923 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
114 881€ 9 920€ 15 780€ 19 202€ 609€ 6 894€ 4 923€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
246 497 € 252 302 € 126 538 € 72 557 € 33 744 € 22 264 € 4 957 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
13 430 € 12 547 € 1 939 € -2 764 € -3 317 € 9 418 € 4 957 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
500€ 500€ 500€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
7 047€ -3 561€ -8 264€ -8 316€ 4 419€ -43€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
883 € 10 608 € 4 703 € 552 € -12 736 € 4 461 € -43 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
233 067 € 239 755 € 124 599 € 75 321 € 37 061 € 12 846 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
671€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
13 240€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
151 873 € 206 186 € 103 478 € 74 260 € 37 061 € 12 846 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
145 191€ 28 585€ 22 887€ 43 172€ 9 700€ 9 700€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 696€ 6 487€ 4 574€ 4 956€ 2 540€ 1 414€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 609€ 4 179€ 1 018€ 1 578€ 1 015€ 1 711€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 377€ 166 935€ 74 999€ 24 554€ 23 806€ 21€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 533€ 3 154€ 1 061€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
81 194€ 31 165€ 4 056€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
871€