Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GETINGE Slovakia, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.07.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 599 102 € 15 508 141 € 2 181 594 € 2 319 399 € 2 243 977 € 2 285 726 € 2 062 710 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
666 855 € 666 439 € 667 538 € 668 637 € 669 736 € 670 835 € 669 732 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
659 374 € 659 374 € 659 374 € 659 374 € 659 374 € 659 374 € 659 375 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
659 374€ 659 374€ 659 374€ 659 374€ 659 374€ 659 374€ 659 375€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
7 481 € 7 065 € 8 164 € 9 263 € 10 362 € 11 461 € 10 357 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
5 640€ 6 384€ 7 128€ 7 872€ 8 615€ 9 359€ 10 229€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 841€ 681€ 1 036€ 1 391€ 1 747€ 2 102€ 128€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
12 926 293 € 14 839 705 € 1 512 006 € 1 647 811 € 1 571 993 € 1 613 182 € 1 389 151 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
649 978 € 21 453 € 21 792 € 41 569 € 22 807 € 209 824 € 45 968 €
035
B.I.1
Materiál
9 090€ 13 704€ 3 897€ 2 365€ 3 432€ 4 638€ 3 380€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
640 888€ 7 749€ 17 895€ 39 204€ 19 375€ 205 186€ 42 588€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 840 € 3 640 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
5 840€ 3 640€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
12 270 475 € 14 748 659 € 753 062 € 1 605 582 € 1 548 115 € 1 402 518 € 1 341 398 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
12 221 741 € 14 709 484 € 685 826 € 261 261 € 251 710 € 1 344 090 € 338 549 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
522 554€ 29 867€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
11 699 187€ 14 709 484€ 685 826€ 261 261€ 251 710€ 1 344 090€ 308 682€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 290 351€ 1 220 287€ 44 147€ 993 212€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
30 062€ 30 062€ 30 062€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
26 964€ 43 427€ 66 895€ 5 794€ 1 149€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
18 672€ 9 113€ 10 210€ 10 543€ 9 223€ 8 487€ 8 488€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
65 953 € 737 152 € 660 € 1 071 € 840 € 1 785 €
072
B.V.1.
Peniaze
660€ 1 071€ 840€ 1 785€
073
B.V.2.
Účty v bankách
65 953€ 737 152€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 954 € 1 997 € 2 050 € 2 951 € 2 248 € 1 709 € 3 827 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 954€ 1 997€ 2 050€ 2 951€ 1 976€ 1 709€ 3 827€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
272€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 599 102 € 15 508 141 € 2 181 594 € 2 319 399 € 2 243 977 € 2 285 726 € 2 062 710 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 139 459 € 2 101 605 € 2 010 471 € 1 940 408 € 1 893 669 € 1 893 721 € 1 761 566 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 771 280 € 1 771 280 € 1 771 280 € 1 771 280 € 1 771 280 € 1 771 280 € 1 771 280 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 771 280€ 1 771 280€ 1 771 280€ 1 771 280€ 1 771 280€ 1 771 280€ 1 771 280€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
330 325 € 239 191 € 169 128 € 122 389 € 122 441 € -9 714 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
330 325€ 239 191€ 169 128€ 122 389€ 122 441€ -9 714€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 037 854 € 91 134 € 70 063 € 46 739 € -52 € 132 155 € -9 714 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
10 459 643 € 13 406 536 € 171 123 € 378 991 € 350 308 € 392 005 € 301 144 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 211 € 1 939 € 1 750 € 1 862 € 2 014 € 2 240 € 2 452 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 211€ 1 939€ 1 750€ 1 862€ 2 014€ 2 240€ 2 452€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
819 347 € 13 322 101 € 108 151 € 355 230 € 328 461 € 363 258 € 263 590 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
242 920 € 55 954 € 33 122 € 285 787 € 227 096 € 290 151 € 159 188 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
149 987€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
242 920€ 55 954€ 33 122€ 285 787€ 227 096€ 290 151€ 9 201€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
62 718€ 62 718€ 62 718€ 89 843€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
62 718€ 13 198 071€ 62 718€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 627€ 5 515€ 6 740€ 2 914€ 4 355€ 4 890€ 4 694€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 147€ 4 147€ 4 324€ 2 762€ 3 175€ 3 149€ 3 097€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
497 935€ 58 414€ 1 247€ 1 049€ 31 117€ 2 350€ 6 768€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
170 664 € 82 496 € 61 222 € 21 899 € 19 833 € 26 507 € 35 102 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 750€ 12 976€ 5 513€ 3 402€ 2 629€ 16 348€ 32 467€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
166 914€ 69 520€ 55 709€ 18 497€ 17 204€ 10 159€ 2 635€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
9 467 421€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé