Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GETINGE Slovakia, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.07.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
33 918 804€ 3 277 488€ 1 718 090€ 1 130 481€ 1 344 399€ 1 957 955€ 306 867€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
34 105 947 € 3 277 488 € 1 718 090 € 1 130 481 € 1 344 403 € 1 964 925 € 307 283 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
33 805 487€ 3 084 411€ 1 447 131€ 924 017€ 1 176 644€ 1 813 955€ 289 935€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
113 317€ 193 077€ 270 959€ 206 464€ 167 755€ 144 000€ 16 932€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
187 143€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 970€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4€ 416€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
32 531 320 € 3 166 589 € 1 619 066 € 1 067 763 € 1 336 294 € 1 786 961 € 316 775 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
26 532 045€ 2 342 072€ 1 249 498€ 905 098€ 922 533€ 1 233 015€ 216 134€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 444 939€ 500 126€ 84 602€ 56 279€ 38 260€ 279 171€ 5 521€
13
C.
Opravné položky k zásobám
80 171€ 1 417€ -4 048€ -4 276€ -77 018€ -30 410€ -94€
14
D.
Služby
744 551€ 167 819€ 150 115€ -18 930€ 279 500€ 178 636€ 56 764€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
257 212 € 144 086 € 127 132 € 117 627 € 96 114 € 107 404 € 33 434 €
16
E.1.
Mzdové náklady
197 898€ 104 148€ 91 385€ 83 312€ 68 970€ 77 290€ 21 929€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
56 266€ 37 406€ 32 894€ 31 366€ 24 769€ 26 076€ 10 856€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 048€ 2 532€ 2 853€ 2 949€ 2 375€ 4 038€ 649€
20
F.
Dane a poplatky
200€ 148€ 148€ 368€ 439€ 337€ 141€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 343€ 1 099€ 1 099€ 1 099€ 1 099€ 939€ 214€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 343€ 1 099€ 1 099€ 1 099€ 1 099€ 939€ 214€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 470 859€ 9 822€ 10 520€ 10 498€ 75 367€ 17 869€ 4 661€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 574 627 € 110 899 € 99 024 € 62 718 € 8 109 € 177 964 € -9 492 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 304 241 € 266 054 € 237 923 € 192 310 € 181 124 € 297 543 € 28 542 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
217 840 € 15 € 1 442 € 174 € 443 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
217 840 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
217 840€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
15€ 1 442€ 174€ 443€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
250 522 € 545 € 519 € 8 175 € 5 455 € 10 672 € 222 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
247 772 € 9 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
247 772€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
9€
52
O.
Kurzové straty
69€ 25€ 7 620€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 681€ 520€ 519€ 555€ 5 455€ 10 672€ 213€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-32 682 € -545 € -504 € -6 733 € -5 281 € -10 229 € -222 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 541 945 € 110 354 € 98 520 € 55 985 € 2 828 € 167 735 € -9 714 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
504 091 € 19 220 € 28 457 € 9 246 € 2 880 € 35 580 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
506 291€ 22 860€ 28 457€ 9 246€ 2 880€ 35 580€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 200€ -3 640€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 037 854 € 91 134 € 70 063 € 46 739 € -52 € 132 155 € -9 714 €