Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Heneken Ferro Alloys, s.r.o.

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
32 097 865€ 4 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
47 402 211 € 34 091 360 € 4 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
32 026 204€ 30 604 824€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
71 661€ 2 580€ 4 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 304 346€ 3 483 956€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
46 881 967 € 33 631 540 € 3 325 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
29 881 835€ 28 488 464€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 510€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 696 559€ 1 691 195€ 3 200€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
65 €
16
E.1.
Mzdové náklady
48€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
17€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 797€ 1 599€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 797€ 1 599€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
15 296 266€ 3 450 282€ 60€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
520 244 € 459 820 € 675 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
516 961 € 427 745 € 800 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
407 420 € 679 234 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
9 426 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
9 426€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
397 994€ 679 234€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 070 309 € 818 721 € 142 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
242 697 € 30 366 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
8 957€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
233 740€ 30 366€
52
O.
Kurzové straty
678 150€ 692 342€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
149 462€ 96 013€ 142€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-662 889 € -139 487 € -142 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-142 645 € 320 333 € 533 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-24 032 € 57 683 € 89 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
44 130€ 67 135€ 89€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-68 162€ -9 452€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-118 613 € 262 650 € 444 €