Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Besteron a.s.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.08.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
272 638 € 290 293 € 259 019 € 174 146 € 224 725 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
93 592 € 116 073 € 103 809 € 63 634 € 38 434 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
88 572 € 109 349 € 102 059 € 60 834 € 34 584 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
77 879€ 88 499€ 99 119€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 220€ 2 580€ 2 940€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 473€ 18 270€ 60 834€ 34 584€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
5 020 € 6 724 € 1 750 € 2 800 € 3 850 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 020€ 701€ 1 750€ 2 800€ 3 850€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 023€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
178 196 € 173 449 € 152 746 € 110 230 € 186 082 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
519 € 483 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
519€ 483€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
337 € 140 031 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
337€ 140 031€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
23 500 € 22 481 € 1 362 € 1 040 € 3 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
13 559 € 16 802 € 6 € 362 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
13 559€ 16 802€ 6€ 362€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
9 834€ 4 493€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
107€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 186€ 1 356€ 678€ 3€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
154 696 € 150 968 € 151 384 € 108 334 € 45 565 €
072
B.V.1.
Peniaze
77 940€ 52 747€ 49 361€ 35 227€ 28 476€
073
B.V.2.
Účty v bankách
76 756€ 98 221€ 102 023€ 73 107€ 17 089€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
850 € 771 € 2 464 € 282 € 209 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
850€ 736€ 798€ 282€ 209€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
35€ 1 666€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
272 638 € 290 293 € 259 019 € 174 146 € 224 725 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
220 570 € 240 091 € 208 989 € 146 367 € 191 547 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
125 000€ 125 000€ 125 000€ 125 000€ 125 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
909 447€ 756 650€ 548 150€ 306 000€ 140 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
12 500€ 12 500€ 12 500€ 12 500€ 12 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-654 059 € -476 661 € -297 133 € -85 952 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-654 059€ -476 661€ -297 133€ -85 952€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-172 318 € -177 398 € -179 528 € -211 181 € -85 953 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
51 881 € 49 990 € 50 030 € 27 779 € 33 178 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 268 € 918 € 589 € 280 € 39 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 268€ 918€ 589€ 280€ 39€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
45 077 € 42 279 € 41 688 € 26 238 € 32 428 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
40 418 € 30 475 € 32 894 € 20 903 € 26 711 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
40 418€ 30 475€ 32 894€ 20 903€ 26 711€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
576€ 623€ 1 081€ 1 093€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 078€ 3 302€ 3 139€ 1 329€ 4 255€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 730€ 5 193€ 3 295€ 1 609€ 1 123€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
54€ 2 528€ 1 249€ 1 071€ 339€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
221€ 158€ 30€ 233€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 761 € 6 715 € 7 753 € 1 261 € 711 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
361€ 2 215€ 3 453€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 400€ 4 500€ 4 300€ 1 261€ 711€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
775€ 78€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
187 € 212 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
187€ 212€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé