Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Besteron a.s.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.08.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
90 884€ 33 946€ 5 547€ 542€ 4€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
90 885 € 33 956 € 8 745 € 534 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
90 884€ 33 946€ 5 547€ 534€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 10€ 3 198€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
252 327 € 206 707 € 185 083 € 208 785 € 85 575 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 172€ 3 879€ 7 084€ 10 702€ 5 915€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
126 466€ 78 993€ 89 274€ 138 678€ 69 340€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
88 335 € 82 698 € 79 140 € 57 970 € 9 817 €
16
E.1.
Mzdové náklady
63 400€ 59 512€ 56 862€ 41 543€ 7 197€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
22 336€ 20 933€ 20 228€ 14 650€ 2 371€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 599€ 2 253€ 2 050€ 1 777€ 249€
20
F.
Dane a poplatky
105€ 222€ 225€ 131€ 107€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 954€ 39 436€ 6 634€ 1 050€ 350€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 684€ 39 436€ 6 634€ 1 050€ 350€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 270€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 418€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 877€ 1 479€ 2 726€ 254€ 46€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-161 442 € -172 751 € -176 338 € -208 251 € -85 575 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-37 754 € -48 926 € -90 811 € -148 846 € -75 255 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 14 € 15 € 7 € 4 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 5 € 7 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 5€ 7€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 12€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
10 877 € 4 181 € 2 725 € 2 343 € 381 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 € 2 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3€ 2€
52
O.
Kurzové straty
45€ 18€ 95€ 26€ 21€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 832€ 4 160€ 2 628€ 2 317€ 360€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-10 876 € -4 167 € -2 710 € -2 336 € -377 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-172 318 € -176 918 € -179 048 € -210 587 € -85 952 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
480 € 480 € 594 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
480€ 480€ 594€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-172 318 € -177 398 € -179 528 € -211 181 € -85 953 €