Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gilead Sciences Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.09.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 118 223 € 5 339 506 € 7 155 339 € 6 631 113 € 6 441 833 € 4 015 797 € 4 965 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 115 976 € 5 339 506 € 7 040 784 € 6 631 113 € 6 441 833 € 4 015 797 € 4 965 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 224 782 € 1 997 141 € 4 047 393 € 3 711 392 € 3 726 746 € 2 086 302 €
035
B.I.1
Materiál
35€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 224 782€ 1 997 141€ 4 047 393€ 3 711 392€ 3 726 746€ 2 086 267€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
151 508 € 155 593 € 23 181 € 12 124 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
2 900€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
151 508€ 152 693€ 23 181€ 12 124€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 347 940 € 2 221 652 € 1 618 251 € 1 243 513 € 1 585 863 € 1 282 397 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 229 816 € 2 221 192 € 1 615 921 € 1 229 379 € 1 585 863 € 1 246 287 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
648 176€ 1 425 064€ 450 000€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 581 640€ 796 128€ 1 165 921€ 1 229 379€ 1 585 863€ 1 246 287€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
27€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
118 124€ 14 107€ 36 003€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
460€ 2 330€ 107€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 391 746 € 965 120 € 1 351 959 € 1 664 084 € 1 129 224 € 647 098 € 4 965 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 391 746€ 965 120€ 1 351 959€ 1 664 084€ 1 129 224€ 647 098€ 4 965€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 247 € 114 555 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 247€ 8 059€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
106 496€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 118 223 € 5 339 506 € 7 155 339 € 6 631 113 € 6 441 833 € 4 015 797 € 4 965 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 090 836 € 824 560 € 664 885 € 530 352 € 289 363 € 4 993 € 844 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
819 060 € 659 885 € 525 353 € 283 700 € 3 457 € -4 156 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
819 060€ 664 041€ 529 509€ 287 856€ 7 613€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 156€ -4 156€ -4 156€ -4 156€ -4 156€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
266 276 € 159 675 € 134 532 € 241 652 € 280 906 € 4 149 € -4 156 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 027 387 € 4 514 946 € 6 469 736 € 6 060 471 € 6 152 470 € 4 010 804 € 4 121 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 931 792 € 4 437 164 € 6 416 158 € 6 024 528 € 6 140 250 € 4 008 376 € 821 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 836 385 € 4 302 791 € 6 334 964 € 6 019 596 € 6 030 925 € 4 003 963 € 312 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
6 627 081€ 4 143 896€ 6 111 447€ 3 959 762€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
209 304€ 158 895€ 223 517€ 6 019 596€ 6 030 925€ 44 201€ 312€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
7 554€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 137€ 5 488€ 1 295€ 449€ 534€ 280€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
382€ 163€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
85 888€ 121 331€ 62 899€ 4 483€ 108 791€ 4 413€ 66€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
17 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
95 595 € 77 782 € 53 578 € 35 943 € 12 220 € 2 428 € 3 300 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
17 747€ 18 331€ 12 676€ 5 927€ 3 280€ 2 428€ 3 300€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
77 848€ 59 451€ 40 902€ 30 016€ 8 940€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
20 718 € 40 290 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
20 718€ 40 290€