Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.10.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
330 060 € 342 824 € 410 521 € 514 216 € 410 797 € 218 261 € 181 302 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
230 050 € 271 061 € 273 744 € 416 580 € 147 503 € 186 743 € 176 611 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
230 050 € 271 061 € 273 744 € 416 580 € 147 503 € 186 743 € 176 611 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
230 050€ 271 061€ 273 744€ 416 580€ 147 503€ 186 743€ 176 611€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
100 010 € 71 763 € 136 777 € 97 636 € 263 294 € 31 518 € 4 691 €
015
B.I.
Zásoby
105 913€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
64 094 € 57 050 € 8 618 € 48 895 € 44 648 € 15 170 € 100 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
58 868€ 50 968€ 4 568€ 45 033€ 44 550€ 15 050€ 100€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
98€ 98€ 120€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
5 226€ 6 082€ 4 050€ 3 764€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
35 916 € 14 713 € 128 159 € 48 741 € 112 733 € 16 348 € 4 591 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
35 916€ 14 713€ 128 159€ 48 741€ 112 733€ 16 348€ 4 591€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
330 060 € 342 824 € 410 521 € 514 216 € 410 797 € 218 261 € 181 302 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-210 757 € -196 582 € -126 219 € -36 709 € -18 475 € -14 331 € 6 710 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-201 583€ -131 219€ -41 708€ -23 474€ -19 330€ 1 710€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-14 174 € -70 363 € -89 511 € -18 235 € -4 145 € -21 041 € 1 710 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
540 817 € 539 406 € 536 740 € 550 925 € 429 272 € 232 592 € 174 592 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
417 367 € 415 956 € 413 289 € 415 581 € 318 136 € 229 647 € 174 592 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 306€ 1 033€ 857€ 1 535€ 4 120€ 178 050€ 174 110€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
578€ 480€ 25€ 1 690€ 1 781€ 2 742€ 482€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
414 483€ 414 443€ 412 407€ 412 356€ 312 235€ 48 855€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
123 450€ 123 450€ 123 451€ 135 344€ 111 136€ 2 945€