Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bau-mont s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
37 866€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
36 286€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 580 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 153 261 € 6 563 433 € 3 392 132 € 1 901 670 € 70 000 € 30 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 153 261€ 6 563 433€ 3 392 132€ 1 901 670€ 70 000€ 30 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 450 331 € 2 700 741 € 1 682 426 € 1 454 275 € 42 322 € 30 310 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
74 710€ 98 235€ 68 159€ 49 181€ 42€
10
B.2
Služby
1 375 621€ 2 602 506€ 1 614 267€ 1 405 094€ 42 280€ 30 310€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 702 930 € 3 862 692 € 1 711 286 € 447 395 € 27 678 € -310 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 950 132 € 3 298 171 € 1 801 307 € 245 424 € 5 922 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 410 558€ 2 324 577€ 1 272 517€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
471 054€ 806 814€ 441 775€
16
C.4
Sociálne náklady
68 520€ 166 780€ 87 015€
17
D
Dane a poplatky
2 517€ 10 106€ 4 693€ 1 182€ 1 030€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 014€ 18 175€ 763€ 28€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
143 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
154 467€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
7 945€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
113 362€ 37 972€ 3 224€ 149€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18 955€ 56 151€ 33 679€ 12 810€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-168 793 € 510 116 € -125 932 € 188 100 € 20 726 € -310 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
4 226€ 603€ 33€ 2€ 5€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
5 649€ 608€ 323€ 1€
41
O
Kurzové straty
6 283€ 7 191€ 1 650€ 590€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 551€ 1 601€ 651€ 320€ 74€ 28€ 9€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
2 041 € -7 581 € -1 945 € -907 € -74 € -28 € -4 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-166 752 € 502 535 € -127 877 € 187 193 € 20 652 € -28 € -314 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
16 780 € 86 462 € 39 210 € 4 876 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
372€ 102 870€ 39 210€ 4 876€ 480€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
16 408€ -16 408€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-183 532 € 416 073 € -127 877 € 147 983 € 15 776 € -508 € -314 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-166 752 € 502 535 € -127 877 € 187 193 € 20 652 € -28 € -314 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-183 532 € 416 073 € -127 877 € 147 983 € 15 776 € -508 € -314 €