Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.09.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
60 843 317 € 57 491 106 € 47 348 369 € 48 650 427 € 55 940 746 € 54 654 089 € 55 459 875 € 58 351 762 € 30 101 632 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 591 764 € 14 150 319 € 17 309 873 € 21 502 697 € 25 255 047 € 29 359 906 € 34 001 228 € 37 885 710 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 477 € 2 652 697 € 7 191 413 € 11 730 345 € 16 259 737 € 20 798 738 € 25 347 799 € 29 897 495 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
3 477€ 6 857€ 10 434€ 14 011€ 584€ 11 694€ 23 855€ 37 920€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
2 645 624€ 7 180 979€ 11 716 334€ 16 251 689€ 20 787 044€ 25 323 944€ 29 859 575€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
216€ 7 464€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
10 585 179 € 11 494 514 € 10 115 352 € 9 769 244 € 8 992 202 € 8 558 060 € 8 650 321 € 7 985 107 €
012
A.II.1
Pozemky
3 786 351€ 3 842 139€ 3 842 139€ 3 842 138€ 3 807 559€ 3 807 559€ 3 807 559€ 3 807 559€
013
A.II.2
Stavby
3 175 935€ 3 386 404€ 3 133 155€ 3 409 033€ 3 647 178€ 3 421 456€ 3 508 925€ 3 691 878€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 533 090€ 4 255 025€ 3 078 674€ 2 380 726€ 1 402 867€ 966 160€ 995 791€ 454 472€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
-4 692€ -4 539€ 2 945€ 4 268€ 5 654€ 7 737€ 8 237€ 8 469€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
94 495€ 15 485€ 58 439€ 133 079€ 128 944€ 355 148€ 329 809€ 22 729€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 108 € 3 108 € 3 108 € 3 108 € 3 108 € 3 108 € 3 108 € 3 108 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
3 108€ 3 108€ 3 108€ 3 108€ 3 108€ 3 108€ 3 108€ 3 108€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
49 784 191 € 42 705 922 € 29 582 991 € 26 812 015 € 30 226 805 € 24 757 484 € 20 913 444 € 20 263 480 € 30 101 632 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
26 625 867 € 26 149 528 € 17 200 606 € 20 141 645 € 22 637 128 € 16 447 304 € 15 980 517 € 13 403 746 €
035
B.I.1
Materiál
142 298€ 156 488€ 163 513€ 169 552€ 167 637€ 169 738€ 135 636€ 117 611€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
26 483 569€ 25 993 040€ 17 037 093€ 19 972 093€ 22 469 491€ 16 277 566€ 15 844 881€ 13 286 135€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
573 467 € 282 285 € 30 087 700 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
30 087 700€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
573 467€ 282 285€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
18 769 712 € 13 643 375 € 5 871 868 € 3 546 303 € 5 381 432 € 5 742 421 € 3 790 862 € 4 639 098 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 853 823 € 2 865 530 € 2 698 783 € 3 480 495 € 4 484 802 € 5 699 226 € 3 483 508 € 1 975 278 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
494 745€ 609 504€ 249 309€ 2 585 673€ 2 293 815€ 2 100 627€ 1 154 691€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 853 823€ 2 370 785€ 2 089 279€ 3 231 186€ 1 899 129€ 3 405 411€ 1 382 881€ 820 587€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
14 372 370€ 800 000€ 1 000 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
20 993€ 22 182€ 14 361€ 5 877€ 45€ 120€ 1 602 624€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
358 810€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
163 716€ 10 755 663€ 3 158 724€ 59 931€ 96 630€ 43 150€ 307 234€ 61 196€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 815 145 € 2 630 734 € 6 510 517 € 3 124 067 € 2 208 245 € 2 567 759 € 1 142 065 € 2 220 636 € 13 932 €
072
B.V.1.
Peniaze
104 690€ 105 324€ 96 113€ 192 740€ 93 514€ 183 056€ 88 912€ 234 768€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 710 455€ 2 525 410€ 6 414 404€ 2 931 327€ 2 114 731€ 2 384 703€ 1 053 153€ 1 985 868€ 13 932€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
467 362 € 634 865 € 455 505 € 335 715 € 458 894 € 536 699 € 545 203 € 202 572 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
211 484€ 161 041€ 312 397€ 218 378€ 265 645€ 371 841€ 453 602€ 46 281€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
255 878€ 473 824€ 143 108€ 117 337€ 193 249€ 164 858€ 91 601€ 156 291€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
60 843 317 € 57 491 106 € 47 348 369 € 48 650 427 € 55 940 746 € 54 654 089 € 55 459 875 € 58 351 762 € 30 101 632 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
33 426 461 € 33 211 096 € 28 816 661 € 26 635 664 € 27 408 168 € 26 661 003 € 26 421 809 € 24 595 441 € 7 648 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
20 056 100 € 20 056 100 € 20 056 100 € 20 056 100 € 20 056 100 € 20 056 100 € 20 056 100 € 20 056 100 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
20 056 100€ 20 056 100€ 20 056 100€ 20 056 100€ 20 056 100€ 20 056 100€ 20 056 100€ 20 056 100€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 592 004 € 1 145 742 € 927 642 € 927 645 € 876 847 € 852 926 € 232 358 € 232 358 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 592 004€ 1 145 742€ 927 642€ 927 645€ 876 847€ 852 926€ 232 358€ 232 358€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
346 262 € -68 181 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
346 262€ -68 181€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 222 588 € 7 614 819 € 5 651 920 € 6 433 928 € 5 728 056 € 5 512 771 € 4 252 110 € -17 452 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 222 588€ 8 469 152€ 6 506 253€ 6 506 253€ 5 800 381€ 5 585 096€ 4 324 435€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-854 333€ -854 333€ -72 325€ -72 325€ -72 325€ -72 325€ -17 452€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
9 209 507 € 4 462 616 € 2 180 999 € -782 009 € 747 165 € 239 206 € 1 881 241 € 4 324 435 € -17 352 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
27 418 577 € 24 281 731 € 18 533 429 € 22 016 484 € 28 432 982 € 27 993 086 € 29 039 788 € 33 758 043 € 30 093 984 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
15 571 € -17 144 € 863 375 € 1 535 846 € 1 881 997 € 1 604 327 € 1 485 057 € 997 095 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
-3 043€ -17 144€ -16 759€ 2 631€ 8 113€ 8 423€ 2 301€ 8 548€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
18 614€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
880 134€ 1 533 215€ 1 873 884€ 1 595 904€ 1 482 756€ 988 547€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
17 146 012€ 7 065 931€ 10 043 263€ 13 522 574€ 18 018 371€ 21 000 000€ 24 000 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 406 994 € 13 983 965 € 5 330 893 € 6 256 612 € 8 549 971 € 5 133 763 € 3 103 546 € 5 335 038 € 93 984 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 746 992 € 10 605 455 € 2 704 176 € 3 988 261 € 7 115 182 € 3 750 593 € 1 928 536 € 3 474 341 € 2 479 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 464 804€ 4 326 747€ 25 965€ 2 353 852€ 5 406 917€ 918 655€ 119 074€ 1 106 113€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 282 188€ 6 278 708€ 2 678 211€ 1 634 409€ 1 708 265€ 2 831 938€ 1 809 462€ 2 368 228€ 2 479€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
427 614€ 412 732€ 338 353€ 459 462€ 434 459€ 397 090€ 387 473€ 340 583€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
291 458€ 287 882€ 234 339€ 311 676€ 295 294€ 277 142€ 261 840€ 227 875€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 583 410€ 2 377 235€ 1 839 381€ 814 675€ 303 697€ 488 140€ 479 868€ 424 964€ 1 427€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
68 181€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
357 520€ 232 480€ 214 644€ 682 538€ 401 339€ 220 798€ 45 829€ 867 275€ 90 078€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
494 692 € 893 671 € 917 539 € 695 960 € 679 940 € 413 513 € 451 185 € 425 910 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
45 408€ 46 818€ 134 678€ 26 207€ 23 687€ 29 860€ 7 958€ 98 119€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
449 284€ 846 853€ 782 861€ 669 753€ 656 253€ 383 653€ 443 227€ 327 791€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 355 308€ 2 355 308€ 11 421 622€ 3 484 803€ 3 798 500€ 2 823 112€ 3 000 000€ 3 000 000€ 30 000 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-1 721 € -1 721 € -1 721 € -1 721 € 99 596 € -1 722 € -1 722 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
99 596€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
-1 721€ -1 721€ -1 721€ -1 721€ -1 722€ -1 722€