Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.09.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
213 373 487€ 173 576 466€ 128 396 391€ 160 373 096€ 153 622 783€ 140 276 951€ 127 607 497€ 113 890 617€ 125 899€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
213 038 826 € 173 424 684 € 128 349 636 € 160 330 052 € 153 838 545 € 140 252 073 € 127 607 497 € 114 378 407 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
181 241 729€ 146 214 821€ 107 149 769€ 132 459 490€ 126 462 365€ 114 205 741€ 103 906 880€ 92 286 576€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
31 354 439€ 26 981 817€ 21 026 548€ 27 604 782€ 27 160 418€ 25 863 796€ 23 458 881€ 21 742 151€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
163 155€ 13 046€ 10 946€ 21 639€ 18 451€ 3 982€ 42 706€ 42 364€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
279 503€ 215 000€ 162 373€ 244 141€ 197 311€ 178 554€ 199 030€ 307 316€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
200 870 499 € 167 088 167 € 124 889 299 € 160 547 294 € 152 068 567 € 139 012 217 € 124 012 061 € 108 926 238 € 16 775 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
170 625 798€ 139 523 375€ 103 471 892€ 127 798 585€ 122 547 002€ 109 890 343€ 97 892 049€ 85 963 342€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 445 216€ 1 087 779€ 823 456€ 1 206 001€ 1 214 965€ 1 220 362€ 1 020 026€ 1 048 628€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-507 185€ 43 214€ 547 358€ -251 656€ 198 309€ 205 204€ -30 815€ -32 771€
14
D.
Služby
13 106 627€ 11 496 031€ 9 598 688€ 12 378 063€ 11 863 290€ 12 440 690€ 11 325 851€ 11 272 345€ 15 065€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
11 087 121 € 8 122 254 € 6 992 713 € 10 449 674 € 10 281 459 € 9 347 584 € 8 205 422 € 7 806 696 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 907 367€ 5 432 993€ 4 781 459€ 7 550 490€ 7 433 730€ 6 765 504€ 5 933 134€ 5 628 754€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 891 302€ 2 473 506€ 2 027 362€ 2 663 800€ 2 621 149€ 2 370 769€ 2 089 054€ 1 995 827€
19
E.4.
Sociálne náklady
288 452€ 215 755€ 183 892€ 235 384€ 226 580€ 211 311€ 183 234€ 182 115€
20
F.
Dane a poplatky
162 529€ 151 568€ 131 784€ 139 089€ 121 112€ 124 234€ 102 944€ 103 699€ 283€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 152 478€ 5 945 706€ 5 704 008€ 5 442 940€ 5 334 969€ 5 262 795€ 5 065 217€ 2 420 510€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 152 478€ 5 945 706€ 5 704 008€ 5 442 940€ 5 334 969€ 5 262 795€ 5 065 217€ 2 420 510€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
177 349€ 33 002€ 5 946€ 10 328€ 4 223€ 45 068€ 675€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
266 073€ -2 953 627€ 2 953 627€ 58 032€ 545€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
620 566€ 419 165€ 567 081€ 420 643€ 503 238€ 462 973€ 385 754€ 343 114€ 1 427€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
12 168 327 € 6 336 517 € 3 460 337 € -217 242 € 1 769 978 € 1 239 856 € 3 595 436 € 5 452 169 € -16 775 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
27 925 712 € 21 046 239 € 13 734 923 € 18 933 279 € 17 799 217 € 16 312 938 € 17 158 650 € 15 777 183 € -15 065 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
938 278 € 289 258 € 193 779 € 111 901 € 138 445 € 51 879 € 34 069 € 1 389 345 € 125 899 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
845 488 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
845 488€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
334 541 € 151 532 € 46 755 € 43 044 € 36 629 € 24 878 € 29 472 € 489 687 € 125 899 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
334 541€ 151 532€ 46 755€ 43 044€ 36 629€ 24 853€ 29 391€ 489 559€ 125 899€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
25€ 81€ 128€
42
XII.
Kurzové zisky
603 617€ 137 476€ 147 024€ 68 553€ 101 816€ 27 001€ 4 597€ 52 273€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
120€ 250€ 304€ 1 897€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 394 348 € 820 192 € 821 764 € 824 722 € 879 428 € 936 294 € 1 250 923 € 1 536 841 € 126 476 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
265 205 € 242 958 € 277 228 € 349 198 € 431 208 € 626 324 € 921 931 € 1 333 380 € 125 976 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
214€ 12 123€ 1 048 962€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
265 205€ 242 744€ 277 228€ 349 198€ 431 208€ 626 324€ 909 808€ 284 418€ 125 976€
52
O.
Kurzové straty
666 246€ 157 154€ 160 122€ 115 728€ 105 939€ 67 289€ 20 080€ 105 410€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
462 897€ 420 080€ 384 414€ 359 796€ 342 281€ 242 681€ 308 912€ 98 051€ 500€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-456 070 € -530 934 € -627 985 € -712 821 € -740 983 € -884 415 € -1 216 854 € -147 496 € -577 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
11 712 257 € 5 805 583 € 2 832 352 € -930 063 € 1 028 995 € 355 441 € 2 378 582 € 5 304 673 € -17 352 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 502 750 € 1 342 967 € 651 353 € -148 054 € 281 830 € 116 235 € 497 341 € 980 238 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 862 519€ 2 505 387€ 1 304 433€ 192 615€ 3 851€ 3 086€ 3 132€ 3 125€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-359 769€ -1 162 420€ -653 080€ -340 669€ 277 979€ 113 149€ 494 209€ 977 113€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
9 209 507 € 4 462 616 € 2 180 999 € -782 009 € 747 165 € 239 206 € 1 881 241 € 4 324 435 € -17 352 €