Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.09.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
16 672 804 € 16 774 920 € 15 209 978 € 11 401 075 € 13 401 818 € 15 242 713 € 2 918 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
64 614 € 293 207 € 577 698 € 852 502 € 1 129 318 € 1 372 657 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 200 € 267 509 € 533 162 € 800 542 € 1 056 121 € 1 321 101 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 200€ 4 600€ 7 345€ 11 817€ 4 488€ 6 559€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
0€ 262 909€ 525 817€ 788 725€ 1 051 633€ 1 314 542€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
62 414 € 25 698 € 44 536 € 51 960 € 73 197 € 51 556 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
2 194€ 4 387€ 6 580€ 8 773€ 10 966€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
60 220€ 21 311€ 37 956€ 43 187€ 62 231€ 51 556€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
15 811 479 € 16 213 624 € 14 562 656 € 10 445 080 € 11 920 660 € 13 833 445 € 2 918 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
8 803 384 € 8 016 773 € 7 025 632 € 4 572 683 € 3 761 578 € 5 276 270 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
8 803 384€ 8 016 773€ 7 025 632€ 4 572 683€ 3 761 578€ 5 276 270€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
506 995 € 392 081 € 322 374 € 246 458 € 269 432 € 118 870 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
38 672 € 37 605 € 36 601 € 35 450 € 42 074 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
38 672€ 37 605€ 36 601€ 35 450€ 42 074€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
468 323€ 354 476€ 285 773€ 211 008€ 227 358€ 118 870€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 234 582 € 7 418 590 € 6 835 220 € 5 386 619 € 6 909 876 € 7 242 085 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 994 273 € 7 403 156 € 6 792 873 € 5 257 855 € 6 883 262 € 7 235 763 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 536 384€ 1 177 080€ 1 395 830€ 725 942€ 1 780 115€ 2 237 540€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 457 889€ 6 226 076€ 5 397 043€ 4 531 913€ 5 103 147€ 4 998 223€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 224 761€ 48€ 183€ 601€ 62€ 25€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 856€ 96 100€ 18 802€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
15 548€ 7 530€ 42 164€ 32 063€ 7 750€ 6 297€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
266 518 € 386 180 € 379 430 € 239 320 € 979 774 € 1 196 220 € 2 918 €
072
B.V.1.
Peniaze
891€ 1 692€ 594€
073
B.V.2.
Účty v bankách
266 518€ 386 180€ 379 430€ 238 429€ 978 082€ 1 195 626€ 2 918€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
796 711 € 268 089 € 69 624 € 103 493 € 351 840 € 36 611 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
74 585€ 57 438€ 55 556€ 54 894€ 51 479€ 8 460€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
722 126€ 210 651€ 14 068€ 48 599€ 300 361€ 28 151€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
16 672 804 € 16 774 920 € 15 209 978 € 11 401 075 € 13 401 818 € 15 242 713 € 2 918 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
8 344 963 € 8 160 380 € 8 154 262 € 8 143 829 € 8 187 827 € 8 213 209 € 1 995 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
8 414 560 € 8 414 560 € 8 414 560 € 8 414 560 € 8 414 560 € 8 414 560 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
8 414 560€ 8 414 560€ 8 414 560€ 8 414 560€ 8 414 560€ 8 414 560€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
827 € 522 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
827€ 522€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-255 007 € -260 820 € -270 731 € -226 733 € -201 351 € -3 005 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-255 007€ -260 820€ -270 731€ -226 733€ -201 351€ -3 005€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
184 583 € 6 118 € 10 433 € -43 998 € -25 382 € -198 346 € -3 005 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 326 563 € 8 612 360 € 7 052 634 € 3 257 246 € 5 213 991 € 7 029 504 € 923 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 202 € 11 047 € 11 411 € 7 216 € 3 334 € 5 087 € 4 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 202€ 11 047€ 11 411€ 7 216€ 3 334€ 5 087€ 4€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
22 325 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
22 325€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 836 140 € 7 554 650 € 6 102 849 € 2 483 429 € 4 376 847 € 6 407 804 € 853 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 852 638 € 3 034 700 € 1 717 263 € 1 187 315 € 2 095 038 € 1 839 596 € 720 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 328 778€ 2 492 410€ 1 386 723€ 1 084 861€ 1 760 198€ 1 599 705€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
523 860€ 542 290€ 330 540€ 102 454€ 334 840€ 239 891€ 720€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
4 553 740€ 4 201 322€ 4 175 422€ 1 176 000€ 2 200 100€ 4 084 800€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
87 234€ 85 324€ 2 797€ 2 192€ 5 527€ 149 946€ 132€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
70 681€ 66 136€ 271€ 140€ 96 959€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
271 847€ 167 168€ 207 096€ 117 782€ 76 182€ 236 503€ 1€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 485 210 € 1 046 642 € 938 352 € 766 579 € 833 810 € 594 288 € 66 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
56 424€ 69 478€ 69 573€ 60 604€ 90 441€ 87 512€ 66€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 428 786€ 977 164€ 868 779€ 705 975€ 743 369€ 506 776€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
11€ 21€ 22€ 22€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 278 € 2 180 € 3 082 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
376€ 1 278€ 2 180€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
902€ 902€ 902€