Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.09.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
27 823 002€ 27 363 941€ 26 621 822€ 26 357 952€ 28 061 881€ 27 909 441€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
27 825 604 € 27 366 853 € 26 626 423 € 26 359 152 € 28 072 942 € 27 920 597 € 0 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
21 664 315€ 21 361 006€ 20 741 394€ 21 196 486€ 22 839 180€ 22 396 041€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 158 687€ 6 002 935€ 5 880 428€ 5 161 466€ 5 222 701€ 5 461 739€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
258€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 602€ 2 912€ 4 601€ 1 200€ 11 061€ 62 559€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
27 562 072 € 27 342 987 € 26 602 120 € 26 379 623 € 28 099 366 € 27 942 444 € 2 972 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
21 465 115€ 21 081 576€ 20 668 934€ 21 334 253€ 22 760 709€ 22 511 552€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
169 053€ 150 243€ 144 187€ 125 279€ 127 723€ 241 224€
13
C.
Opravné položky k zásobám
199 200€ 279 430€ 72 460€ -135 513€ 137 767€ -11 156€
14
D.
Služby
2 052 067€ 2 538 943€ 2 440 300€ 2 087 481€ 2 084 732€ 2 114 851€ 1 322€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 512 761 € 2 700 258 € 2 716 232 € 2 436 650 € 2 494 177 € 2 385 705 € 1 649 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 779 802€ 1 963 765€ 1 947 206€ 1 739 746€ 1 789 190€ 1 731 028€ 1 269€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
680 548€ 711 566€ 737 937€ 666 251€ 678 669€ 629 165€ 376€
19
E.4.
Sociálne náklady
52 411€ 24 927€ 31 089€ 30 653€ 26 318€ 25 512€ 4€
20
F.
Dane a poplatky
175 997€ 129 558€ 157 055€ 128 136€ 141 408€ 181 115€ 1€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
283 350€ 284 490€ 287 129€ 286 417€ 283 719€ 314 521€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
283 350€ 284 490€ 287 129€ 286 417€ 283 719€ 314 521€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 066€ -1 004€ -1 151€ -1 295€ 5 440€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
705 595€ 179 493€ 116 974€ 118 215€ 63 691€ 204 632€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
263 532 € 23 866 € 24 303 € -20 471 € -26 424 € -21 847 € -2 972 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 937 567 € 3 313 749 € 3 295 941 € 2 946 452 € 2 950 950 € 3 001 309 € -1 322 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
327 € 681 € 407 € 685 € 89 € 268 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
16 € 6 € 16 € 11 € 81 € 106 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
16€ 6€ 16€ 11€ 48€ 34€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
33€ 72€
42
XII.
Kurzové zisky
311€ 674€ 391€ 674€ 8€ 162€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
13 473 € 7 089 € 4 021 € 4 982 € 3 835 € 30 259 € 33 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
9 288 € 2 029 € 798 € 1 461 € 169 € 1 365 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
9 288€ 2 029€ 798€ 1 461€ 169€ 1 365€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
528€ 1 481€ 407€ 848€ 571€ 2 189€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 657€ 3 579€ 2 816€ 2 673€ 3 095€ 26 705€ 33€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-13 146 € -6 408 € -3 614 € -4 297 € -3 746 € -29 991 € -33 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
250 386 € 17 458 € 20 689 € -24 768 € -30 170 € -51 838 € -3 005 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
65 803 € 11 340 € 10 256 € 19 230 € -4 788 € 146 508 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
179 650€ 80 044€ 85 020€ 2 880€ 103 700€ 122 509€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-113 847€ -68 704€ -74 764€ 16 350€ -108 488€ 23 999€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
184 583 € 6 118 € 10 433 € -43 998 € -25 382 € -198 346 € -3 005 €