Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.02.2020
31.01.2021
01.02.2019
31.01.2020
01.02.2018
31.01.2019
01.02.2017
31.01.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.11.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
0 € 46 221 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
46 221€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
19 190 € 29 635 € 17 929 € 5 525 € 5 248 € 52 581 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
6 481€ 5 275€ 5 420€ 5 525€ 4 910€ 2 384€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
210 € 49 668 €
16
E.1.
Mzdové náklady
0€ 36 083€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
0€ 12 865€
19
E.4.
Sociálne náklady
210€ 720€
20
F.
Dane a poplatky
128€ 529€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 709€ 24 360€ 12 509€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-19 190 € -29 635 € -17 929 € -5 525 € -5 248 € -6 360 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-6 481 € -5 275 € -5 420 € -5 525 € -4 910 € 43 837 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 028 803 € 3 732 062 € 4 033 918 € 4 646 301 € 2 835 829 € 566 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
2 000 052 € 3 694 504 € 4 018 995 € 4 609 224 € 2 814 258 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
2 000 052€ 3 694 504€ 4 018 995€ 4 609 224€ 2 814 258€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
28 751 € 37 558 € 14 923 € 37 077 € 21 571 € 566 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
28 751€ 37 558€ 14 923€ 37 077€ 21 571€ 566€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 937 € 3 195 € 5 072 € 3 013 € 3 038 € 2 905 € 132 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 251 € 2 134 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 251€ 2 134€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 937€ 2 944€ 2 938€ 3 013€ 3 038€ 2 905€ 132€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
2 025 866 € 3 728 867 € 4 028 846 € 4 643 288 € 2 832 791 € -2 339 € -131 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 006 676 € 3 699 232 € 4 010 917 € 4 637 763 € 2 827 543 € -8 699 € -131 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 060 € 6 108 € 474 € 5 530 € 1 957 € 480 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 060€ 6 108€ 474€ 5 530€ 1 957€ 480€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 002 616 € 3 693 124 € 4 010 443 € 4 632 233 € 2 825 586 € -9 179 € -131 €