Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.12.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 000 529 € 895 416 € 533 617 € 266 354 € 131 622 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
886 951 € 771 778 € 496 031 € 237 982 € 36 012 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
886 951 € 771 778 € 496 031 € 237 982 € 36 012 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
16 830€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
886 951€ 771 778€ 496 031€ 237 982€ 19 182€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
113 578 € 123 638 € 36 880 € 28 372 € 95 610 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
102 494 € 107 000 € 19 975 € 5 650 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
102 190 € 107 000 € 15 350 € 4 068 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
102 190€ 107 000€ 15 350€ 4 068€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
304€ 4 173€ 1 582€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
452€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
11 084 € 16 638 € 16 905 € 22 722 € 95 610 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 137€ 4 164€ 5 603€ 5 460€ 4 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
947€ 12 474€ 11 302€ 17 262€ 91 610€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
706 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
706€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 000 529 € 895 416 € 533 617 € 266 354 € 131 622 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-65 221 € 21 187 € 133 727 € 190 250 € 116 072 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
27 960 € 27 960 € 25 000 € 25 000 € 11 875 €
082
A.I.1
Základné imanie
34 191€ 34 191€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-6 231€ -6 231€ -13 125€
085
A.II
Emisné ážio
111 250€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
191 250€ 191 250€ 191 250€ 191 250€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-200 522 € -85 023 € -28 500 € -9 553 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-200 522€ -85 023€ -28 500€ -9 553€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-86 409 € -115 500 € -56 523 € -18 947 € -9 553 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 065 750 € 874 229 € 399 890 € 76 104 € 15 550 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
836 355 € 820 442 € 337 953 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
834 993€ 819 993€ 337 953€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 362€ 449€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
143 024 € 52 968 € 58 745 € 74 812 € 15 050 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
43 587 € 19 619 € 29 671 € 42 068 € 15 050 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
43 587€ 19 619€ 29 671€ 42 068€ 15 050€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
50 700€ 700€ 700€ 20 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
25 800€ 14 823€ 18 560€ 8 662€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
19 091€ 4 784€ 7 049€ 2 012€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 805€ 13 040€ 2 623€ 1 461€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 041€ 2€ 142€ 609€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 371 € 819 € 3 192 € 1 292 € 500 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
693€ 701€ 2 418€ 691€ 500€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
678€ 118€ 774€ 601€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
85 000€