Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Yanfeng International Automotive Technology Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
75 716 486 € 84 963 435 € 69 243 106 € 71 237 856 € 64 752 514 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
27 141 136 € 32 677 073 € 36 893 952 € 39 524 653 € 37 960 497 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
117 791 € 7 759 881 € 10 497 430 € 13 320 470 € 15 840 657 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
116 652€ 124 562€ 145 051€ 233 501€ 19 097€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
7 617 788€ 10 352 379€ 13 086 969€ 15 821 560€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 139€ 17 531€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
27 023 345 € 24 917 192 € 26 396 522 € 26 204 183 € 22 119 840 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
884 799€ 1 149 437€ 1 298 690€ 714 106€ 5 568€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 706 113€ 21 657 408€ 20 970 267€ 21 822 191€ 18 671 309€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 730 045€ 1 761 075€ 4 127 565€ 3 349 962€ 3 385 963€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 702 388€ 349 272€ 317 924€ 57 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
48 455 526 € 52 193 661 € 30 795 086 € 30 252 540 € 24 885 531 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
8 291 284 € 8 929 103 € 6 158 842 € 6 422 520 € 4 981 174 €
035
B.I.1
Materiál
5 723 775€ 6 402 652€ 3 933 389€ 4 197 920€ 2 834 029€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
636 240€ 731 482€ 883 747€ 739 641€ 639 828€
037
B.I.3
Výrobky
1 931 269€ 1 794 969€ 1 341 706€ 1 484 959€ 1 507 317€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 048 060 € 2 610 155 € 1 787 627 € 1 705 995 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
70 712€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 048 060€ 2 610 155€ 1 787 627€ 1 635 283€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
20 896 651 € 40 231 263 € 21 884 700 € 21 699 312 € 18 007 636 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
15 605 839 € 38 210 728 € 19 919 677 € 20 664 008 € 16 721 464 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 855 973€ 9 932 207€ 5 746 867€ 1 831 784€ 197 350€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
10 749 866€ 28 278 521€ 14 172 810€ 18 832 224€ 16 524 114€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 711 504€ 1 949 735€ 1 894 311€ 1 035 304€ 1 286 172€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 579 308€ 70 800€ 70 712€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
17 219 531 € 423 140 € 963 917 € 424 713 € 1 896 721 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 083€ 3 230€ 3 132€
073
B.V.2.
Účty v bankách
17 219 531€ 423 140€ 961 834€ 421 483€ 1 893 589€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
119 824 € 92 701 € 1 554 068 € 1 460 663 € 1 906 486 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
119 824€ 92 701€ 82 088€ 150 114€ 113 989€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 471 980€ 1 310 549€ 1 792 497€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
75 716 486 € 84 963 435 € 69 243 106 € 71 237 856 € 64 752 514 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-17 903 347 € -5 696 330 € 3 088 859 € 808 156 € 628 697 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
7 660 106€ 7 660 106€ 7 660 106€ 7 660 106€ 7 660 106€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-13 361 936 € -4 576 747 € -6 857 453 € -7 036 409 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-13 361 936€ -4 576 747€ -6 857 453€ -7 036 409€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-12 207 017 € -8 785 189 € 2 280 706 € 179 459 € -7 036 409 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
93 340 323 € 90 531 343 € 66 154 247 € 70 429 700 € 64 123 817 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
57 006 899 € 46 071 275 € 39 082 952 € 36 227 328 € 33 273 059 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
56 999 510€ 46 043 637€ 39 089 528€ 36 157 840€ 33 226 152€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 389€ 27 638€ -6 576€ 69 488€ 46 907€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
28 513 690 € 25 962 495 € 16 792 286 € 26 590 197 € 17 939 141 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
25 976 893 € 22 911 458 € 14 754 078 € 23 203 887 € 16 526 335 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
932 435€ 1 941 762€ -523€ 4 446 046€ 2 159 485€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
25 044 458€ 20 969 696€ 14 754 601€ 18 757 841€ 14 366 850€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 323 078€ 846 794€ 1 004 389€ 1 122 398€ 836 858€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
960 699€ 899 378€ 816 383€ 592 318€ 417 060€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
253 020€ 1 304 865€ 217 436€ 1 656 142€ 149 103€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15 452€ 9 785€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 819 734 € 7 523 634 € 4 639 558 € 6 132 173 € 1 627 213 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
962 417€ 914 318€ 681 417€ 629 241€ 532 753€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 857 317€ 6 609 316€ 3 958 141€ 5 502 932€ 1 094 460€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
10 973 939€ 5 639 451€ 1 480 002€ 11 284 404€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
279 510 € 128 422 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
279 510€ 128 422€