Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Yanfeng International Automotive Technology Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
175 629 413€ 145 806 630€ 129 675 900€ 127 079 683€ 63 593 025€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
177 661 527 € 146 107 626 € 129 672 424 € 127 157 099 € 65 740 201 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
32 547 517€ 14 236 081€ 2 111 600€ 312 358€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
121 294 569€ 104 997 481€ 105 646 995€ 110 382 933€ 52 686 080€
05
III.
Tržby z predaja služieb
17 332 726€ 18 697 526€ 16 755 754€ 6 868 512€ 9 518 439€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
41 058€ 300 996€ -3 476€ 77 453€ 2 147 146€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
36 606€ 60 231€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 409 051€ 7 875 542€ 5 161 551€ 9 455 612€ 1 388 536€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
186 137 869 € 152 749 246 € 124 631 433 € 124 085 818 € 70 966 548 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
31 004 236€ 12 697 332€ 2 111 600€ 263 641€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
84 787 978€ 71 323 386€ 61 074 560€ 63 183 734€ 33 160 344€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-55 550€ 440 243€ -26 485€ 127 525€ 111 560€
14
D.
Služby
26 015 404€ 32 242 669€ 28 583 198€ 29 601 788€ 17 001 061€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
30 212 012 € 27 306 765 € 23 558 107 € 18 900 085 € 9 931 866 €
16
E.1.
Mzdové náklady
21 690 071€ 19 460 359€ 16 911 353€ 13 598 078€ 7 180 279€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 404 370€ 6 716 044€ 5 818 336€ 4 576 241€ 2 414 384€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 117 571€ 1 130 362€ 828 418€ 725 766€ 337 203€
20
F.
Dane a poplatky
8 701€ 5 699€ 6 671€ 5 947€ 3 380€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 437 459€ 8 193 613€ 8 953 854€ 10 018 982€ 9 955 919€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 651 925€ 8 193 613€ 8 953 854€ 10 018 982€ 9 955 919€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 785 534€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25 676€ 94 727€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
39 873€ -202 399€ 154 156€ 15 243€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 662 080€ 444 812€ 572 327€ 1 829 960€ 787 175€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-8 476 342 € -6 641 620 € 5 040 991 € 3 071 281 € -5 226 347 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
29 463 802 € 21 528 454 € 32 768 000 € 24 464 568 € 14 078 700 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
34 864 € 51 889 € 165 280 € 34 130 € 65 136 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
37 € 30 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
37€ 30€
42
XII.
Kurzové zisky
34 864€ 51 889€ 165 280€ 34 093€ 65 106€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 203 444 € 3 017 986 € 3 051 702 € 3 150 761 € 1 875 195 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 098 074 € 2 954 302 € 2 998 138 € 3 026 084 € 1 795 921 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
3 098 074€ 2 954 109€ 2 972 897€ 2 931 688€ 1 738 315€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
193€ 25 241€ 94 396€ 57 606€
52
O.
Kurzové straty
68 120€ 51 308€ 30 614€ 92 781€ 55 361€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
37 250€ 12 376€ 22 950€ 31 896€ 23 913€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 168 580 € -2 966 097 € -2 886 422 € -3 116 631 € -1 810 059 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-11 644 922 € -9 607 717 € 2 154 569 € -45 350 € -7 036 406 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
562 095 € -822 528 € -126 137 € -224 809 € 3 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
26 206€ 1 410 474€ 3€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
562 095€ -822 528€ -152 343€ -1 635 283€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-12 207 017 € -8 785 189 € 2 280 706 € 179 459 € -7 036 409 €