Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BENU Slovensko, a. s. [zrušená]

2017 2016 2015 2014
01.01.2017
31.01.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.12.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
23 576 565 € 22 147 501 € 11 138 537 € 55 146 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
23 025 051 € 21 590 717 € 10 991 121 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
888 707 € 900 717 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1€ 1€
007
A.I.4
Goodwill
888 706€ 900 716€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
22 136 344 € 20 690 000 € 10 991 121 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
22 136 344€ 20 690 000€ 10 991 121€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
551 514 € 556 784 € 147 416 € 55 146 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
551 514 € 556 784 € 147 416 €
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
527 679€ 532 905€ 147 409€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
23 799€ 23 839€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
36€ 40€ 7€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
55 146 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
55 146€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
23 576 565 € 22 147 501 € 11 138 537 € 55 146 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
15 081 283 € 13 696 216 € -258 205 € 54 896 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
16 050 000 € 16 050 000 € 50 000 € 50 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
16 050 000€ 16 050 000€ 50 000€ 50 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
1 446 344 €
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
1 446 344€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 358 784 € -1 786 858 € -103 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 358 784€ -1 786 858€ -103€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-61 277 € -571 926 € -313 102 € -104 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 495 282 € 8 451 285 € 11 339 255 € 250 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
8 396 439 € 8 251 240 € 160 248 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
8 245 152€ 8 100 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
150 000€ 150 000€ 160 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 287€ 1 240€ 248€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
21 € 22 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
21€ 22€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
15 126 € 124 465 € 11 106 111 € 250 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
5 076 € 5 079 € 541 231 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
541 198€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 076€ 5 079€ 33€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109 320€ 10 559 225€ 250€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
50€ 66€ 175€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
480€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
10 000€ 10 000€ 5 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
83 696 € 75 558 € 72 896 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 412€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
83 696€ 74 146€ 72 896€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
57 487 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
57 487€