Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BENU Slovensko, a. s. [zrušená]

2017 2016 2015 2014
01.01.2017
31.01.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.12.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
779€ 0€ 1€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
33 068 € 349 231 € 140 239 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
25€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
497€ 39 185€ 10 373€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
20 561 € 200 069 € 124 800 €
16
E.1.
Mzdové náklady
15 028€ 181 669€ 116 116€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 487€ 17 387€ 8 391€
19
E.4.
Sociálne náklady
46€ 1 013€ 293€
20
F.
Dane a poplatky
1 512€ 5 066€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 010€ 108 090€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 010€ 108 090€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
350€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-33 068 € -349 231 € -140 239 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-497 € -39 210 € -10 373 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
779 € 55 497 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
779 € 55 497 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
55 497€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
779€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
28 948 € 391 625 € 172 384 € 104 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
28 703 € 388 201 € 169 916 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
388 201€ 169 916€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
28 703€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
245€ 3 424€ 2 468€ 104€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-28 169 € -336 128 € -172 383 € -104 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-61 237 € -685 359 € -312 622 € -104 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
40 € -113 433 € 480 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
40€ 480€ 480€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-113 913€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-61 277 € -571 926 € -313 102 € -104 €