Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 223 361€ 2 201 359€ 2 064 141€ 1 285 762€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 512 347 € 2 209 546 € 2 097 699 € 1 295 772 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 105€ 3 238€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 221 256€ 2 201 359€ 2 060 903€ 1 285 762€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
70 791€
07
V.
Aktivácia
45 224€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
171 666€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 305€ 8 187€ 33 558€ 10 010€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 116 014 € 1 842 862 € 1 597 578 € 1 181 747 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 990€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
130 592€ 40 038€ 33 388€ 39 617€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 240 904€ 1 562 138€ 1 397 833€ 1 076 815€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
266 416 € 190 692 € 125 007 € 53 995 €
16
E.1.
Mzdové náklady
195 666€ 144 095€ 94 971€ 43 435€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
64 886€ 44 039€ 28 826€ 10 560€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 864€ 2 558€ 1 210€
20
F.
Dane a poplatky
782€ 745€ 489€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
38 841€ 19 051€ 18 412€ 3 761€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
38 841€ 19 051€ 18 412€ 3 761€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
788€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
430 653€ 23 895€ 7 377€ 6 002€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 038€ 6 303€ 12 082€ 1 557€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
396 333 € 366 684 € 500 121 € 114 025 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
967 880 € 599 183 € 629 930 € 169 330 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
68 840 € 36 358 € 5 931 € 8 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
15 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
15€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
68 825€ 36 356€ 5 931€ 8€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
85 021 € 17 305 € 48 244 € 8 944 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 135 € 7 786 € 8 725 € 6 629 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 135€ 7 786€ 8 725€ 6 629€
52
O.
Kurzové straty
78 833€ 8 494€ 37 713€ 1 635€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 053€ 1 025€ 1 806€ 680€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-16 181 € 19 053 € -42 313 € -8 936 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
380 152 € 385 737 € 457 808 € 105 089 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
176 408 € 80 244 € 111 986 € 28 321 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
176 408€ 80 244€ 111 986€ 28 321€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
203 744 € 305 493 € 345 822 € 76 768 €