Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RVmagnetics, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
998 505 € 1 202 547 € 520 795 € 698 256 € 299 209 € 388 375 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
808 618 € 618 143 € 410 686 € 255 404 € 127 800 € 1 945 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
791 921€ 604 086€ 409 890€ 254 225€ 126 238€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
16 697 € 14 057 € 796 € 1 179 € 1 562 € 1 945 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
10 899€ 9 474€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 798€ 4 583€ 796€ 1 179€ 1 562€ 1 945€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
189 887 € 584 404 € 110 109 € 442 852 € 171 409 € 386 430 €
015
B.I.
Zásoby
258€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
54 564€ 454 564€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
50 847 € 80 584 € 1 486 € 2 742 € 150 078 € 150 341 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
43 873€ 75 576€ 1 437€ 2 742€ 16€ 341€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 764€ 62€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
6 974€ 2 244€ 49€ 150 000€ 150 000€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
84 476 € 49 256 € 108 623 € 440 110 € 21 331 € 235 831 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
84 476€ 49 256€ 108 623€ 440 110€ 21 331€ 235 831€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
998 505 € 1 202 547 € 520 795 € 698 256 € 299 209 € 388 375 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-299 615 € -85 276 € 2 702 € 193 563 € 278 154 € 375 610 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
435 750€ 435 750€ 435 750€ 435 750€ 435 750€ 435 750€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-546 026€ -458 048€ -267 187€ -182 597€ -85 140€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-214 339 € -87 978 € -190 861 € -84 590 € -97 456 € -85 140 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 298 120 € 1 287 823 € 518 093 € 504 693 € 21 055 € 12 765 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 243 001€ 1 243 014€ 488 089€ 876€ 565€ 157€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
33 684 € 39 879 € 28 204 € 22 017 € 13 376 € 7 756 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 184€ 12 978€ 12 500€ 8 797€ 2 171€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
25 490€ 24 071€ 13 804€ 10 593€ 8 581€ 6 872€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
7 010€ 2 830€ 1 900€ 1 984€ 2 624€ 884€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
643€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
21 435€ 4 930€ 1 800€ 1 800€ 7 114€ 4 852€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
480 000€