Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Jazyková škola VaV - KE, s.r.o. v likvidácii

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
30.09.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.03.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
12 066€ 22 505€ 20 710€ 9 748€ 39 978€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
13 068 € 24 261 € 22 200 € 9 777 € 40 089 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
937€ 1 675€ 1 485€ 152€ 459€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
12 066€ 22 490€ 20 710€ 9 625€ 39 630€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
65€ 96€ 5€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
153 € 14 376 € 24 881 € 23 344 € 13 527 € 30 010 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
761€ 1 100€ 1 179€ 108€ 277€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8€ 28€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
76€ 9 253€ 16 042€ 11 978€ 8 157€ 21 717€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
27 € 3 860 € 7 501 € 5 368 € 5 159 € 7 942 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 091€ 6 169€ 4 125€ 3 893€ 6 251€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
27€ 768€ 1 331€ 1 241€ 1 265€ 1 666€
19
E.4.
Sociálne náklady
1€ 1€ 2€ 1€ 25€
20
F.
Dane a poplatky
32€ 188€ 162€ 34€ 46€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
50€ 470€ 50€ 4 649€ 69€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-153 € -1 308 € -620 € -1 144 € -3 750 € 10 079 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-76 € 2 989 € 7 023 € 9 030 € 1 512 € 18 067 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
79 € 143 € 118 € 90 € 87 € 100 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
79€ 143€ 118€ 90€ 87€ 100€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-79 € -143 € -118 € -90 € -87 € -100 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-232 € -1 451 € -738 € -1 234 € -3 837 € 9 979 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
484 € 480 € 480 € 2 198 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
484€ 480€ 480€ 2 198€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-232 € -1 451 € -1 222 € -1 714 € -4 317 € 7 781 €