Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

K&K Pharmacy I. s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.04.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
498 678€ 537 240€ 451 900€ 657 593€ 80 562€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
498 678 € 548 028 € 451 900 € 657 593 € 80 562 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
58 252€ 334 272€ 449 159€ 646 524€ 64 994€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
297 964€ 162 097€ 840€ 9 348€ 14 276€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
100 100€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
42 362€ 51 659€ 1 901€ 1 721€ 1 292€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
496 676 € 526 055 € 434 318 € 655 089 € 99 325 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
39 845€ 263 916€ 309 659€ 540 260€ 52 984€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 628€ 2 578€ 3 225€ 24 546€ 16 792€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
403 242€ 208 907€ 76 146€ 38 635€ 18 970€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 280 € 39 804 € 37 340 € 47 462 € 8 926 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 357€ 28 564€ 26 379€ 33 943€ 6 229€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
791€ 9 416€ 9 160€ 11 574€ 2 192€
19
E.4.
Sociálne náklady
132€ 1 824€ 1 801€ 1 945€ 505€
20
F.
Dane a poplatky
1 562€ 623€ 421€ 601€ 814€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
33 820€ 7 009€ 4 513€ 1 313€ 296€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
33 820€ 7 009€ 4 513€ 1 313€ 296€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 299€ 3 218€ 3 014€ 2 272€ 543€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 002 € 21 973 € 17 582 € 2 504 € -18 763 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-92 499 € 20 968 € 60 969 € 52 431 € -9 476 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
26 879 € 2 487 € 1 754 € 1 656 € 282 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
25 964 € 870 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
25 964€ 870€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
915€ 1 617€ 1 754€ 1 656€ 282€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-26 879 € -2 487 € -1 754 € -1 656 € -282 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-24 877 € 19 486 € 15 828 € 848 € -19 045 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 861 € 960 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 861€ 960€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-24 877 € 16 625 € 14 868 € -2 032 € -19 045 €