Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

K&K Pharmacy II. s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.04.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
193 166€ 2 000€ 2 100€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
193 165 € 2 000 € 2 100 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
176 332€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
16 833€ 2 000€ 2 100€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
186 636 € 33 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
128 995€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 429€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
12 990€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
36 493 €
16
E.1.
Mzdové náklady
25 910€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9 126€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 457€
20
F.
Dane a poplatky
2 168€ 33€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
152€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
152€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
409€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
6 529 € 2 000 € 2 100 € -33 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
45 751 € 2 000 € 2 100 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
876 € 105 € 105 € 98 € 16 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
876€ 105€ 105€ 98€ 16€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-876 € -105 € -105 € -98 € -16 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 653 € -105 € 1 895 € 2 002 € -49 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 514 € 480 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 514€ 480€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 139 € -105 € 1 895 € 1 522 € -49 €