Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bory Home s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.04.2015
31.12.2015
01.04.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
15 638 280 € 9 301 195 € 25 383 348 € 13 526 606 € 7 379 128 € 4 491 € 5 005 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
530 388 € 479 810 € 238 753 € 231 834 € 93 222 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
530 388 € 479 810 € 238 753 € 231 834 € 93 222 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
113 463€ 120 440€ 89 077€ 94 137€ 90 378€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
406€ 1 219€ 2 031€ 2 844€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
339 161€ 277 001€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
77 764€ 81 963€ 148 457€ 135 666€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
15 107 892 € 8 777 600 € 25 143 277 € 13 294 772 € 7 285 906 € 4 491 € 4 995 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
11 924 667 € 7 856 489 € 24 686 312 € 12 873 890 € 5 850 200 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
6 653 098€ 977 531€ 19 849 312€ 8 036 890€ 1 013 200€
037
B.I.3
Výrobky
1 186 009€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
5 271 569€ 5 692 949€ 4 837 000€ 4 837 000€ 4 837 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
445 151 € 290 756 € 98 871 € 43 199 € 1 415 050 € 167 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
49 511 € 45 466 € 22 424 € 20 694 € 6 192 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
120€ 165€ 14 861€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
49 511€ 45 346€ 22 259€ 5 833€ 6 192€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
260 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
395 640€ 245 290€ 76 447€ 22 505€ 1 148 858€ 167€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 738 074 € 630 355 € 358 094 € 377 683 € 20 656 € 4 324 € 4 995 €
072
B.V.1.
Peniaze
583€ 3 257€ 1 651€ 2 355€ 122€ 3 998€ 4 995€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 737 491€ 627 098€ 356 443€ 375 328€ 20 534€ 326€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
43 785 € 1 318 € 10 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
499€ 1 318€ 10€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
43 286€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
15 638 280 € 9 301 195 € 25 383 348 € 13 526 606 € 7 379 128 € 4 491 € 5 005 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 316 996 € 5 132 058 € 1 879 591 € 1 304 571 € 291 749 € 3 948 € 5 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 315 000 € 4 315 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 315 000€ 4 315 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 310 000€ 2 310 000€ 710 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
112 623 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
112 623€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
704 435 € -1 435 409 € -1 010 430 € -423 251 € -1 052 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
704 435€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 435 409€ -1 010 430€ -423 251€ -1 052€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-815 062 € 2 252 467 € -424 979 € -587 178 € -422 199 € -1 052 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
11 321 284 € 4 167 827 € 23 503 757 € 12 222 035 € 7 087 379 € 543 € 5 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 941 381 € 3 750 939 € 6 544 200 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
3 941 381€ 3 750 939€ 6 544 200€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
12 620 604€ 1 660 850€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 356 303 € 4 161 127 € 10 104 979 € 5 892 975 € 540 125 € 150 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 351 267 € 1 737 225 € 7 145 112 € 5 892 015 € 539 165 € 150 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
276 006€ 224 850€ 158 213€ 107 084€ 199 434€ 150€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 075 261€ 1 512 375€ 6 986 899€ 5 784 931€ 339 731€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 888 282€ 2 959 867€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 036€ 535 620€ 960€ 960€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
23 600 € 6 700 € 6 800 € 8 526 € 3 054 € 393 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
23 600€ 6 700€ 6 800€ 8 526€ 3 054€ 393€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
771 374€ 908 745€ 5€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 310 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 310€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé