Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bory Home s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.04.2015
31.12.2015
01.04.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 445 056€ 30 728 068€ 1 038€ 5 006€ 4 825€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 991 859 € 14 040 110 € 11 817 723 € 7 028 696 € 1 013 199 € 4 825 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
238 238€ 4 353 264€ 4 825€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 205 649€ 26 374 137€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 169€ 667€ 1 038€ 5 006€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
4 489 558€ -17 408 772€ 11 812 422€ 7 023 690€ 1 013 200€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
57 245€ 720 814€ 4 263€ -1€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 798 090 € 10 921 923 € 12 198 897 € 7 539 015 € 1 372 949 € 5 845 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
224 446€ 4 108 879€ 4 467€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
21 271€ 27 846€ 14 311€ 18 644€ 1 868€
13
C.
Opravné položky k zásobám
201 737€
14
D.
Služby
6 264 543€ 6 101 676€ 12 167 500€ 7 502 025€ 1 353 491€ 1 378€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
15 843€ 11 571€ 11 063€ 10 793€ 749€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 383€ 7 789€ 5 872€ 5 553€ 2 724€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 383€ 7 789€ 5 872€ 5 553€ 2 724€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
62 867€ 664 162€ 151€ 2 000€ 14 117€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-806 231 € 3 118 187 € -381 174 € -510 319 € -359 750 € -1 020 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-777 383 € 3 080 895 € -368 351 € -491 973 € -342 159 € -1 020 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
47 € 9 € 10 € 51 € 4 026 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
47 € 9 € 10 € 51 € 4 025 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
47€ 9€ 10€ 51€ 4 025€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
148 850 € 330 107 € 43 813 € 75 940 € 65 514 € 32 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
323 881 € 65 029 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
136 780€ 65 029€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
187 101€
52
O.
Kurzové straty
42€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
148 850€ 6 226€ 43 813€ 75 940€ 443€ 32€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-148 803 € -330 098 € -43 803 € -75 889 € -61 488 € -32 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-955 034 € 2 788 089 € -424 977 € -586 208 € -421 238 € -1 052 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-139 972 € 535 622 € 2 € 970 € 961 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-139 972€ 535 622€ 2€ 970€ 961€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-815 062 € 2 252 467 € -424 979 € -587 178 € -422 199 € -1 052 €