Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Packeta Slovakia s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
30 268 732 € 13 786 852 € 17 120 354 € 7 608 816 € 4 009 696 € 3 046 508 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
9 933 242 € 5 166 715 € 2 031 519 € 1 890 756 € 27 128 € 16 266 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 297 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 297€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
9 931 945 € 5 166 715 € 2 031 519 € 1 890 756 € 27 128 € 16 266 €
012
A.II.1
Pozemky
531 971€ 531 971€ 531 971€ 531 971€
013
A.II.2
Stavby
1 146 518€ 1 194 802€ 1 206 135€ 1 228 270€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 878 088€ 1 616 136€ 239 490€ 130 515€ 27 128€ 16 266€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
375 368€ 1 823 806€ 53 923€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
20 039 740 € 8 509 210 € 15 032 044 € 5 649 580 € 3 940 834 € 3 028 359 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
153 923 € 14 942 € 852 €
035
B.I.1
Materiál
121 925€ 2 720€ 852€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
31 998€ 12 222€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
328 808 € 83 033 € 42 304 € 38 096 € 11 564 € 1 342 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
58 037 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
58 037€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 342€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
270 771€ 83 033€ 42 304€ 38 096€ 11 564€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
15 484 569 € 6 349 745 € 11 068 061 € 3 856 709 € 2 587 237 € 2 741 113 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
14 393 549 € 6 009 661 € 11 038 746 € 3 753 909 € 2 282 596 € 1 826 806 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
8 824 182€ 2 016 624€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 569 367€ 3 993 037€ 11 038 746€ 3 753 909€ 2 282 596€ 1 826 806€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
282 511€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 056€ 695€ 76 670€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 088 964€ 339 389€ 29 315€ 26 130€ 22 130€ 914 307€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 072 440 € 2 061 490 € 3 920 827 € 1 754 775 € 1 342 033 € 285 904 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 754€ 13 072€ 21 939€ 17 261€ 18 918€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 068 686€ 2 048 418€ 3 898 888€ 1 737 514€ 1 323 115€ 285 904€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
295 750 € 110 927 € 56 791 € 68 480 € 41 734 € 1 883 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
295 750€ 110 927€ 49 308€ 68 480€ 4 044€ 1 883€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 483€ 0€ 37 690€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
30 268 732 € 13 786 852 € 17 120 354 € 7 608 816 € 4 009 696 € 3 046 508 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 868 565 € 1 225 222 € 755 988 € 455 251 € 230 564 € 163 877 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
11 639 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
11 639€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 440 000€ 500 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 824 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 824€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
95 662 € 711 202 € 449 751 € 225 062 € -35 231 € -57 984 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
866 045€ 711 202€ 449 751€ 225 062€ 22 753€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-770 383€ -57 984€ -57 984€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
318 440 € 8 520 € 300 737 € 224 689 € 260 295 € 216 861 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
28 399 876 € 12 561 591 € 15 953 324 € 7 063 124 € 3 779 132 € 2 882 631 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 472 467 € 357 137 € 50 609 € 64 031 € 2 101 € 290 119 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
48 962€ 36 415€ 15 684€ 4 953€ 2 101€ 770€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 423 505€ 320 722€ 34 925€ 59 078€ 289 349€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
19 400 € 19 400 € 19 400 € 19 400 € 19 400 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
19 400€ 19 400€ 19 400€ 19 400€ 19 400€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
887 251€ 1 121 377€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
25 852 112 € 10 936 277 € 14 360 205 € 5 563 555 € 3 634 733 € 2 560 566 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
23 803 909 € 10 008 619 € 13 354 358 € 4 932 837 € 3 119 525 € 1 182 886 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
17 532 758€ 5 730 554€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 271 151€ 4 278 065€ 13 354 358€ 4 932 837€ 3 119 525€ 1 182 886€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
488€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
488€ 488€ 488€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
12 800€ 12 800€ 12 800€ 12 800€ 12 800€ 12 800€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
515 435€ 359 069€ 221 147€ 122 071€ 47 137€ 25 770€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
340 196€ 222 060€ 136 865€ 69 774€ 29 478€ 16 100€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
708 445€ 219 684€ 274 325€ 70 104€ 91 571€ 112 293€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
471 327€ 113 557€ 360 222€ 355 481€ 333 734€ 1 210 717€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
594 730 € 361 886 € 210 495 € 117 376 € 122 898 € 30 205 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
199 730€ 147 625€ 87 225€ 23 558€ 23 550€ 8 032€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
395 000€ 214 261€ 123 270€ 93 818€ 99 348€ 22 173€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
461 167€ 886 891€ 425 364€ 177 385€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 741€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
291 € 39 € 411 042 € 90 441 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
50€ 411 042€ 90 441€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
241€ 39€