Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Packeta Slovakia s. r. o.

2017 2016 2015
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.07.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
3 046 508 € 1 248 637 € 48 944 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
16 266 € 8 611 € 4 632 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
16 266 € 8 611 € 4 632 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 266€ 8 611€ 4 632€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
3 030 242 € 1 240 026 € 44 312 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
1 342€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
2 742 996 € 1 136 311 € 37 729 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 826 806€ 969 773€ 37 100€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
916 190€ 166 538€ 629€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
285 904 € 103 715 € 6 583 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
285 904€ 103 715€ 6 583€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
3 046 508 € 1 248 637 € 48 944 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
163 877 € -52 984 € -47 035 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-57 984€ -52 035€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
216 861 € -5 949 € -52 035 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
2 882 631 € 1 301 621 € 95 979 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
290 119€ 806€ 26 237€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
2 560 566 € 1 294 286 € 68 392 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 182 886€ 336 495€ 6 274€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
41 870€ 23 107€ 16 118€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
112 293€ 42 151€ 2 024€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 223 517€ 892 533€ 43 976€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
30 205€ 4 787€ 1 314€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 741€ 1 742€ 36€