Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Packeta Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
20 389 892€ 8 926 358€ 4 633 063€ 2 860 834€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
20 420 874 € 8 998 933 € 4 647 155 € 2 866 928 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
59 880€ 56 725€ 39 751€ 12 655€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
20 330 012€ 8 869 633€ 4 593 312€ 2 848 179€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
70 250€ 1 300€ 1€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
30 982€ 2 325€ 12 792€ 6 093€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
20 420 542 € 8 746 085 € 4 337 321 € 2 561 455 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
49 814€ 51 521€ 37 915€ 57€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
459 957€ 232 423€ 117 668€ 103 572€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
16 558 740€ 6 675 024€ 3 311 283€ 2 067 576€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 127 292 € 1 581 651 € 696 432 € 376 570 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 240 299€ 1 138 956€ 481 914€ 273 446€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
748 847€ 373 111€ 163 825€ 91 718€
19
E.4.
Sociálne náklady
138 146€ 69 584€ 50 693€ 11 406€
20
F.
Dane a poplatky
32 087€ 3 556€ 2 790€ 2 208€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
108 018€ 34 207€ 5 247€ 2 851€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
108 018€ 34 207€ 5 247€ 2 851€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
71 750€ 806€ 1 812€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
11 372€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
84 634€ 84 581€ 165 180€ 6 809€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
332 € 252 848 € 309 834 € 305 473 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 321 381 € 1 967 390 € 1 166 197 € 689 629 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
601 566 € 135 773 € 55 111 € 28 970 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€
42
XII.
Kurzové zisky
247 000€ 17 477€ 20 427€ 28 750€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
354 566€ 118 296€ 34 684€ 216€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
191 785 € 79 446 € 26 538 € 53 171 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
21 388 € 5 476 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
21 388€ 5 476€
52
O.
Kurzové straty
86 673€ 31 930€ 23 291€ 52 400€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
83 724€ 42 040€ 3 247€ 771€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
409 781 € 56 327 € 28 573 € -24 201 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
410 113 € 309 175 € 338 407 € 281 272 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
109 376 € 84 486 € 78 112 € 64 411 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
113 584€ 111 018€ 83 576€ 64 411€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-4 208€ -26 532€ -5 464€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
300 737 € 224 689 € 260 295 € 216 861 €