Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Packeta Slovakia s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
58 208 373€ 39 225 478€ 20 389 892€ 8 926 358€ 4 633 063€ 2 860 834€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
60 797 406 € 39 777 235 € 20 420 874 € 8 998 933 € 4 647 155 € 2 866 928 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
94 997€ 63 534€ 59 880€ 56 725€ 39 751€ 12 655€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
58 113 376€ 39 161 944€ 20 330 012€ 8 869 633€ 4 593 312€ 2 848 179€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 290 569€ 403 580€ 70 250€ 1 300€ 1€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
298 464€ 148 177€ 30 982€ 2 325€ 12 792€ 6 093€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
59 959 232 € 40 281 254 € 20 420 542 € 8 746 085 € 4 337 321 € 2 561 455 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
44 960€ 63 997€ 49 814€ 51 521€ 37 915€ 57€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 447 389€ 693 280€ 459 957€ 232 423€ 117 668€ 103 572€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
43 913 243€ 32 796 630€ 16 558 740€ 6 675 024€ 3 311 283€ 2 067 576€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 952 463 € 5 772 589 € 3 127 292 € 1 581 651 € 696 432 € 376 570 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 941 992€ 4 057 747€ 2 240 299€ 1 138 956€ 481 914€ 273 446€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 427 759€ 1 386 983€ 748 847€ 373 111€ 163 825€ 91 718€
19
E.4.
Sociálne náklady
582 712€ 327 859€ 138 146€ 69 584€ 50 693€ 11 406€
20
F.
Dane a poplatky
54 736€ 32 431€ 32 087€ 3 556€ 2 790€ 2 208€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 332 280€ 259 572€ 108 018€ 34 207€ 5 247€ 2 851€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 332 280€ 259 572€ 108 018€ 34 207€ 5 247€ 2 851€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 081 688€ 377 166€ 71 750€ 806€ 1 812€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
732 114€ 69 729€ 11 372€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
400 359€ 215 860€ 84 634€ 84 581€ 165 180€ 6 809€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
838 174 € -504 019 € 332 € 252 848 € 309 834 € 305 473 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
12 802 781 € 5 671 571 € 3 321 381 € 1 967 390 € 1 166 197 € 689 629 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
324 370 € 944 192 € 601 566 € 135 773 € 55 111 € 28 970 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 793 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 793€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€
42
XII.
Kurzové zisky
322 577€ 149 531€ 247 000€ 17 477€ 20 427€ 28 750€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
794 661€ 354 566€ 118 296€ 34 684€ 216€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
761 729 € 377 199 € 191 785 € 79 446 € 26 538 € 53 171 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
41 776 € 18 094 € 21 388 € 5 476 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
41 776€ 18 094€ 21 388€ 5 476€
52
O.
Kurzové straty
245 181€ 152 519€ 86 673€ 31 930€ 23 291€ 52 400€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
474 772€ 206 586€ 83 724€ 42 040€ 3 247€ 771€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-437 359 € 566 993 € 409 781 € 56 327 € 28 573 € -24 201 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
400 815 € 62 974 € 410 113 € 309 175 € 338 407 € 281 272 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
82 375 € 54 454 € 109 376 € 84 486 € 78 112 € 64 411 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
279 168€ 95 183€ 113 584€ 111 018€ 83 576€ 64 411€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-196 793€ -40 729€ -4 208€ -26 532€ -5 464€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
318 440 € 8 520 € 300 737 € 224 689 € 260 295 € 216 861 €