Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ingeniosity s. r. o. „v likvidácii“ [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.08.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.06.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
540€ 795€ 4 460€ 48 316€ 98 953€ 52 432€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 588 € 795 € 4 725 € 48 316 € 98 953 € 52 535 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
540€ 795€ 4 460€ 48 316€ 98 953€ 52 432€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 048€ 265€ 103€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
675 € 3 172 € 3 507 € 45 810 € 102 833 € 54 186 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 635€ 1 282€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
675€ 3 172€ 3 507€ 32 289€ 69 985€ 26 491€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
13 515 € 26 158 € 26 382 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 559€ 18 518€ 19 015€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 365€ 6 518€ 6 743€
19
E.4.
Sociálne náklady
591€ 1 122€ 624€
20
F.
Dane a poplatky
33€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6€ 22€ 31€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 913 € -2 377 € 1 218 € 2 506 € -3 880 € -1 651 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-135 € -2 377 € 953 € 16 027 € 22 333 € 24 659 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
68 € 135 € 96 € 96 € 116 € 53 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 € 5 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1€ 5€
52
O.
Kurzové straty
1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
68€ 134€ 96€ 96€ 111€ 52€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-68 € -135 € -96 € -96 € -116 € -53 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 845 € -2 512 € 1 122 € 2 410 € -3 996 € -1 704 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
254 € 686 € 960 € 960 € 192 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
254€ 686€ 960€ 960€ 192€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 591 € -2 512 € 436 € 1 450 € -4 956 € -1 896 €