Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
2 999 353 € 3 072 683 € 3 057 602 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 914 252 € 1 710 337 € 95 260 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
53 500€ 4 000€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 858 672 € 1 704 257 € 93 180 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
1 825 370€ 1 641 016€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
33 302€ 63 241€ 93 180€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
2 080 € 2 080 € 2 080 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
2 080€ 2 080€ 2 080€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
1 085 101 € 1 362 346 € 2 962 342 €
015
B.I.
Zásoby
501 500€ 925 000€ 909 801€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
300 000€ 308 400€ 308 324€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
26 449 € 50 522 € 46 203 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
20 000€ 38 560€ 27 000€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
953€ 6 576€ 181€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
5 496€ 5 386€ 19 022€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
257 152 € 78 424 € 1 698 014 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
257 152€ 78 424€ 1 698 014€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
2 999 353 € 3 072 683 € 3 057 602 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-199 262 € -123 586 € -119 175 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-128 586€ -124 175€ -98 000€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-75 676 € -4 411 € -26 175 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
3 198 615 € 3 196 269 € 3 176 777 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
3 183 110€ 3 175 700€ 3 170 712€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
15 505 € 20 569 € 6 065 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
5 184€ 11 092€ 90€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
272€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
328€ 367€ 237€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
9 993€ 8 838€ 5 738€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci