Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.08.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 001 114 € 4 107 337 € 3 935 003 € 3 861 598 € 2 092 520 € 757 288 € 34 845 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 878 289 € 3 932 047 € 3 515 634 € 3 017 020 € 1 869 009 € 607 128 € 5 200 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
47 013 € 47 013 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
47 013€ 47 013€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
3 878 239 € 3 931 997 € 3 468 571 € 2 969 957 € 1 869 009 € 607 128 € 5 200 €
012
A.II.1
Pozemky
92 833€ 92 833€ 92 644€ 92 644€ 92 570€ 48 191€
013
A.II.2
Stavby
2 364 209€ 2 439 178€ 440 352€ 257 147€ 257 147€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
118 955€ 139 922€ 13 876€ 13 992€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
10 287€ 25 717€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 291 955€ 1 234 347€ 2 921 699€ 2 606 174€ 1 519 292€ 558 937€ 5 200€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
50 € 50 € 50 € 50 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
50€ 50€ 50€ 50€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
121 335 € 172 922 € 417 895 € 844 224 € 250 347 € 148 320 € 29 645 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
26 118 € 91 869 € 310 270 € 518 956 € 137 €
032
B.I.1
Materiál
1 107€ 526€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
25 011€ 91 343€ 310 270€ 518 956€ 137€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
11 577 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
11 577€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
64 498 € 66 996 € 103 244 € 324 677 € 227 858 € 147 970 € 26 560 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
59 066€ 65 787€ 26 693€ 98 471€ 84 883€ 43 750€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 132€ 911€ 46 336€ 226 006€ 142 975€ 12 706€ 2 040€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
300€ 298€ 30 215€ 200€ 91 514€ 24 520€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
19 142 € 14 057 € 4 381 € 591 € 22 489 € 213 € 3 085 €
056
B.IV.1
Peniaze
10 247€ 6 902€ 88€ 357€ 6 080€ 2 500€
057
B.IV.2
Účty v bankách
8 895€ 7 155€ 4 293€ 234€ 16 409€ 213€ 585€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 490 € 2 368 € 1 474 € 354 € -26 836 € 1 840 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 490€ 2 368€ 1 474€ 354€ 1 704€ 1 840€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
-28 540€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 001 114 € 4 107 337 € 3 935 003 € 3 861 598 € 2 092 520 € 757 288 € 34 845 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
86 650 € 197 988 € 380 128 € 349 373 € 367 403 € 137 840 € 27 208 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
390 000 € 390 000 € 390 000 € 390 000 € 390 000 € 180 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
390 000€ 390 000€ 390 000€ 390 000€ 390 000€ 180 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-219 512 € -37 372 € -68 127 € -50 097 € -69 660 € -292 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
50 318€ 50 318€ 19 563€ 19 563€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-269 830€ -87 690€ -87 690€ -69 660€ -69 660€ -292€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-111 338 € -182 140 € 30 755 € -18 030 € 19 563 € -69 368 € -292 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 881 810 € 2 833 034 € 2 751 071 € 2 760 145 € 1 437 234 € 619 448 € 7 637 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
3 101 € 1 890 € 1 890 € 3 856 € 1 725 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 101€ 1 890€ 1 890€ 3 856€ 1 725€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
277 398 € 315 106 € 367 678 € 91 042 € 88 645 € 88 599 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
276 591€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
276 592€ 276 592€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
807€ 373€ 251€ 207€ 89€ 43€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
38 141€ 90 835€ 90 835€ 88 556€ 88 556€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
2 310 508 € 2 482 138 € 2 232 621 € 2 364 892 € 716 063 € 372 513 € 7 637 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
103 836€ 621 238€ 620 527€ 1 039 476€ 216 310€ 322 399€ 6 437€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
38 141€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 281€ 5 051€ 2 607€ 4 180€ 3 209€ 2 883€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 647€ 2 919€ 1 690€ 3 134€ 2 214€ 1 789€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 391€ 14 159€ 2 656€ 572€ 1 409€ 1 265€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 160 212€ 1 838 771€ 1 605 141€ 1 317 530€ 492 921€ 44 177€ 1 200€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
290 800€ 33 900€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 € 148 882 € 300 355 € 630 801 € 158 336 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3€ 148 882€ 300 355€ 630 801€ 158 336€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 032 654 € 1 076 315 € 803 804 € 752 080 € 287 883 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 032 654€ 1 076 315€ 803 804€ 752 080€ 287 883€