Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.08.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 389 390 € 3 935 003 € 3 861 598 € 2 092 520 € 757 288 € 34 845 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 252 417 € 3 515 634 € 3 017 020 € 1 869 009 € 607 128 € 5 200 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
47 013 € 47 013 € 47 013 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
47 013€ 47 013€ 47 013€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
4 205 354 € 3 468 571 € 2 969 957 € 1 869 009 € 607 128 € 5 200 €
012
A.II.1
Pozemky
92 644€ 92 644€ 92 644€ 92 570€ 48 191€
013
A.II.2
Stavby
2 407 041€ 440 352€ 257 147€ 257 147€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
132 203€ 13 876€ 13 992€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
98 294€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 475 172€ 2 921 699€ 2 606 174€ 1 519 292€ 558 937€ 5 200€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
50 € 50 € 50 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
50€ 50€ 50€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
134 205 € 417 895 € 844 224 € 250 347 € 148 320 € 29 645 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
24 216 € 310 270 € 518 956 € 137 €
032
B.I.1
Materiál
2 806€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
21 410€ 310 270€ 518 956€ 137€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
96 792 € 103 244 € 324 677 € 227 858 € 147 970 € 26 560 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
72 081€ 26 693€ 98 471€ 84 883€ 43 750€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
23 763€ 46 336€ 226 006€ 142 975€ 12 706€ 2 040€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
948€ 30 215€ 200€ 91 514€ 24 520€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
13 197 € 4 381 € 591 € 22 489 € 213 € 3 085 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 042€ 88€ 357€ 6 080€ 2 500€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 155€ 4 293€ 234€ 16 409€ 213€ 585€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
2 768 € 1 474 € 354 € -26 836 € 1 840 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 768€ 1 474€ 354€ 1 704€ 1 840€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
-28 540€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 389 390 € 3 935 003 € 3 861 598 € 2 092 520 € 757 288 € 34 845 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
334 236 € 380 128 € 349 373 € 367 403 € 137 840 € 27 208 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
390 000 € 390 000 € 390 000 € 390 000 € 180 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
390 000€ 390 000€ 390 000€ 390 000€ 180 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-33 532 € -68 127 € -50 097 € -69 660 € -292 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
54 158€ 19 563€ 19 563€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-87 690€ -87 690€ -69 660€ -69 660€ -292€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-49 732 € 30 755 € -18 030 € 19 563 € -69 368 € -292 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 834 400 € 2 751 071 € 2 760 145 € 1 437 234 € 619 448 € 7 637 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 890 € 1 890 € 3 856 € 1 725 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 890€ 1 890€ 3 856€ 1 725€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
315 105 € 367 678 € 91 042 € 88 645 € 88 599 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
276 592€ 276 592€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
372€ 251€ 207€ 89€ 43€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
38 141€ 90 835€ 90 835€ 88 556€ 88 556€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
2 483 505 € 2 232 621 € 2 364 892 € 716 063 € 372 513 € 7 637 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
622 605€ 620 527€ 1 039 476€ 216 310€ 322 399€ 6 437€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 051€ 2 607€ 4 180€ 3 209€ 2 883€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 919€ 1 690€ 3 134€ 2 214€ 1 789€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
14 159€ 2 656€ 572€ 1 409€ 1 265€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 838 771€ 1 605 141€ 1 317 530€ 492 921€ 44 177€ 1 200€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
33 900€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
148 882 € 300 355 € 630 801 € 158 336 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
148 882€ 300 355€ 630 801€ 158 336€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 220 754 € 803 804 € 752 080 € 287 883 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 220 754€ 803 804€ 752 080€ 287 883€