Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.08.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 389 390 € 3 935 003 € 3 861 598 € 2 092 520 € 757 288 € 34 845 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 252 417 € 3 515 634 € 3 017 020 € 1 869 009 € 607 128 € 5 200 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
47 013 € 47 013 € 47 013 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
47 013€ 47 013€ 47 013€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 205 354 € 3 468 571 € 2 969 957 € 1 869 009 € 607 128 € 5 200 €
012
A.II.1
Pozemky
92 644€ 92 644€ 92 644€ 92 570€ 48 191€
013
A.II.2
Stavby
2 407 041€ 440 352€ 257 147€ 257 147€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
132 203€ 13 876€ 13 992€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
98 294€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 475 172€ 2 921 699€ 2 606 174€ 1 519 292€ 558 937€ 5 200€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
50 € 50 € 50 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
50€ 50€ 50€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
134 205 € 417 895 € 844 224 € 250 347 € 148 320 € 29 645 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
24 216 € 310 270 € 518 956 € 137 €
035
B.I.1
Materiál
2 806€
039
B.I.5
Tovar
21 410€ 310 270€ 518 956€ 137€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
96 792 € 103 244 € 324 677 € 227 858 € 147 970 € 26 560 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
72 081 € 26 693 € 98 471 € 84 883 € 43 750 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
72 081€ 26 693€ 98 471€ 84 883€ 43 750€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
23 763€ 46 336€ 226 006€ 142 975€ 12 706€ 2 040€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
948€ 30 215€ 200€ 91 514€ 24 520€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
13 197 € 4 381 € 591 € 22 489 € 213 € 3 085 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 042€ 88€ 357€ 6 080€ 2 500€
073
B.V.2.
Účty v bankách
7 155€ 4 293€ 234€ 16 409€ 213€ 585€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 768 € 1 474 € 354 € -26 836 € 1 840 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 768€ 1 474€ 354€ 1 704€ 1 840€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
-28 540€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 389 390 € 3 935 003 € 3 861 598 € 2 092 520 € 757 288 € 34 845 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
334 236 € 380 128 € 349 373 € 367 403 € 137 840 € 27 208 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
390 000€ 390 000€ 390 000€ 390 000€ 180 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-33 532 € -68 127 € -50 097 € -69 660 € -292 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
54 158€ 19 563€ 19 563€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-87 690€ -87 690€ -69 660€ -69 660€ -292€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-49 732 € 30 755 € -18 030 € 19 563 € -69 368 € -292 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 834 400 € 2 751 071 € 2 760 145 € 1 437 234 € 619 448 € 7 637 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
315 105 € 367 678 € 91 042 € 88 645 € 88 599 €
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
276 592€ 276 592€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
38 141€ 90 835€ 90 835€ 88 556€ 88 556€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
372€ 251€ 207€ 89€ 43€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 483 505 € 2 232 621 € 2 364 892 € 716 063 € 372 513 € 7 637 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
622 605 € 620 527 € 1 039 476 € 216 310 € 322 399 € 6 437 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
622 605€ 620 527€ 1 039 476€ 216 310€ 322 399€ 6 437€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 051€ 2 607€ 4 180€ 3 209€ 2 883€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 919€ 1 690€ 3 134€ 2 214€ 1 789€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
14 159€ 2 656€ 572€ 1 409€ 1 265€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 838 771€ 1 605 141€ 1 317 530€ 492 921€ 44 177€ 1 200€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 890 € 1 890 € 3 856 € 1 725 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 890€ 1 890€ 3 856€ 1 725€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
148 882€ 300 355€ 630 801€ 158 336€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
33 900€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 220 754 € 803 804 € 752 080 € 287 883 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 220 754€ 803 804€ 752 080€ 287 883€