Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.08.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 103€ 4 897€ 6 380€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
475 205 € 519 825 € 216 360 € 295 017 € 859 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
46 936€ 484 057€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
82 500€ 32 806€ 216 090€ 289 038€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
31 490€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
314 279€ 2 962€ 270€ 5 979€ 859€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
513 092 € 450 601 € 189 361 € 244 438 € 67 136 € 196 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
47 000€ 214 974€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
49 068€ 33 101€ 29 296€ 16 349€ 7 154€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
68 977€ 118 886€ 51 943€ 126 327€ 45 606€ 36€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
87 831 € 66 638 € 92 801 € 78 422 € 11 669 €
16
E.1.
Mzdové náklady
62 520€ 47 445€ 66 801€ 56 176€ 8 599€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
21 426€ 16 567€ 22 901€ 19 453€ 3 027€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 885€ 2 626€ 3 099€ 2 793€ 43€
20
F.
Dane a poplatky
8 618€ 9 598€ 9 121€ 13 246€ 2 372€ 160€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 541€ 1 545€ 7 728€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 541€ 1 545€ 7 728€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
251 598€ 1 863€ 4 655€ 2 366€ 335€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-37 887 € 69 224 € 26 999 € 50 579 € -66 277 € -196 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-35 609 € 149 902 € 134 851 € 146 362 € -52 760 € -36 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 1 133 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 133 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1 133€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
11 845 € 36 170 € 45 029 € 30 057 € 3 264 € 96 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
11 242 € 32 544 € 43 689 € 24 683 € 468 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
11 242€ 32 544€ 43 689€ 24 683€ 468€
52
O.
Kurzové straty
1€ 12€ 7€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
602€ 3 626€ 1 340€ 5 362€ 2 789€ 96€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-11 845 € -36 170 € -45 029 € -30 056 € -2 131 € -96 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-49 732 € 33 054 € -18 030 € 20 523 € -68 408 € -292 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 299 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 299€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-49 732 € 30 755 € -18 030 € 19 563 € -69 368 € -292 €