Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.08.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
532 807 € 530 340 € 486 689 € 448 698 € 229 914 € 129 905 € 150 992 € 70 164 € 4 888 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
337 270 € 391 752 € 382 205 € 349 814 € 167 002 € 58 665 € 74 681 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
337 270 € 391 752 € 382 205 € 349 814 € 167 002 € 58 665 € 74 681 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
149 109€ 191 177€ 191 177€ 180 707€ 116 158€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
188 161€ 200 575€ 191 028€ 169 107€ 50 844€ 58 665€ 74 681€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
195 537 € 138 588 € 104 484 € 98 884 € 62 912 € 71 240 € 76 311 € 70 164 € 4 888 €
015
B.I.
Zásoby
59 250€ 4 870€ 11 348€ 5 932€ 7 641€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
119 140 € 111 645 € 98 376 € 92 278 € 25 119 € 24 683 € 30 538 € 56 910 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
50 479€ 52 585€ 34 967€ 29 757€ 23 114€ 24 683€ 24 114€ 55 665€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
5 034€ 4 921€ 2 002€ 5 734€ 1 245€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
68 661€ 59 060€ 58 375€ 57 600€ 3€ 690€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
17 147 € 22 073 € 6 108 € 6 606 € 26 445 € 40 625 € 38 132 € 13 254 € 4 888 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
17 147€ 22 073€ 6 108€ 6 606€ 26 445€ 40 625€ 38 132€ 13 254€ 4 888€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
532 807 € 530 340 € 486 689 € 448 698 € 229 914 € 129 905 € 150 992 € 70 164 € 4 888 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
86 500 € 84 987 € 82 901 € 75 183 € 63 394 € 57 854 € 94 626 € 13 469 € 4 888 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
38 527€ 38 527€ 38 527€ 38 527€ 38 527€ 38 527€ 77 600€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
40 961€ 38 874€ 31 155€ 19 367€ 13 827€ 11 525€ 7 970€ -612€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
1 512 € 2 086 € 7 719 € 11 789 € 5 540 € 2 302 € 3 556 € 8 581 € -612 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
446 307 € 445 353 € 403 788 € 373 515 € 166 520 € 72 051 € 56 366 € 56 695 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
113 433€ 175 218€ 158 120€ 135 443€ 9 492€ 5 353€ -10 120€ 275€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
332 874 € 270 135 € 245 668 € 236 549 € 126 147 € 66 021 € 66 486 € 56 420 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
57 122€ 26 993€ 40 496€ 38 215€ 35 083€ 14 264€ 37 729€ 49 941€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
16 195€ 8 912€ 7 627€ 4 981€ 2 345€ 7 852€ 5 391€ 3 652€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
6 068€ 2 747€ 3 233€ 3 699€ 2 374€ 1 823€ 1 284€ 2 827€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
253 489€ 231 483€ 194 312€ 189 654€ 86 345€ 42 082€ 22 082€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 523€ 875€ 677€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
30 006€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci