Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.09.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 177 562 136 € 1 244 418 157 € 1 154 233 212 € 925 570 923 € 180 175 079 € 4 939 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 101 088 635 € 1 183 095 319 € 1 096 773 565 € 880 158 404 € 149 897 321 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
21 818 408 € 26 010 962 € 28 688 765 € 19 850 443 € 1 675 509 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
21 367 883€ 24 790 908€ 26 708 672€ 645 422€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
450 525€ 1 220 054€ 1 980 093€ 19 205 021€ 1 675 509€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 079 270 227 € 1 157 084 357 € 1 068 084 800 € 860 307 961 € 148 221 812 €
012
A.II.1
Pozemky
29 277 411€ 29 277 411€ 29 277 411€ 29 277 411€
013
A.II.2
Stavby
383 544 066€ 402 404 841€ 387 400 063€ 4 702 809€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
656 656 361€ 680 714 123€ 489 002 745€ 2 608 863€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 792 389€ 44 687 982€ 162 404 581€ 823 718 878€ 148 221 812€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
76 455 207 € 61 303 305 € 57 167 382 € 45 109 160 € 29 360 855 € 4 939 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
10 945 087 € 10 283 340 € 5 666 156 € 132 104 €
032
B.I.1
Materiál
10 945 087€ 10 283 340€ 5 666 156€ 132 104€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 € 0 € 0 € 3 540 173 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 3 540 173€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
65 394 689 € 50 700 072 € 50 724 724 € 39 547 147 € 29 182 294 € 1 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
60 594 248€ 47 128 146€ 42 788 349€ 30 375 214€ 28 132 201€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 800 441€ 3 513 849€ 7 909 252€ 9 118 127€ 1 044 839€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 58 077€ 27 123€ 53 806€ 5 254€ 1 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
115 431 € 319 893 € 776 502 € 1 889 736 € 178 561 € 3 939 €
056
B.IV.1
Peniaze
0€ 0€
057
B.IV.2
Účty v bankách
115 431€ 319 893€ 776 502€ 1 889 736€ 178 561€ 3 939€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
18 294 € 19 533 € 292 265 € 303 359 € 916 903 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 304 804€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
18 294€ 19 533€ 292 265€ 303 359€ 612 099€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 177 562 136 € 1 244 418 157 € 1 154 233 212 € 925 570 923 € 180 175 079 € 4 939 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
648 985 613 € 637 547 047 € 624 146 361 € 325 665 290 € 24 798 024 € 4 939 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
625 005 000 € 625 005 000 € 625 005 000 € 330 005 000 € 30 005 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
625 005 000€ 625 005 000€ 625 005 000€ 330 005 000€ 30 005 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
844 089 € 174 054 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
844 089€ 174 054€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
11 591 815 € -1 032 694 € -4 339 710 € -5 206 976 € -4 423 495 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
17 654 477€ 5 029 968€ 1 722 952€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 062 662€ -6 062 662€ -6 062 662€ -5 206 976€ -4 423 495€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
11 544 709 € 13 400 687 € 3 481 071 € 867 266 € -783 481 € -61 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
435 383 810 € 543 669 873 € 530 086 851 € 599 905 633 € 155 377 055 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
46 234 518 € 95 581 563 € 77 076 326 € 133 525 897 € 15 535 686 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
505 453€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 968 599€ 1 991 789€ 904 970€ 611 184€ 119 382€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
42 760 466€ 93 589 774€ 76 171 356€ 132 914 713€ 15 416 304€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
6 342 789 € 4 013 625 € 3 962 484 € 6 985 290 € 3 174 354 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 1 351 000€ 6 905 521€ 3 162 685€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 303 816€ 610 172€ 198 127€ 79 769€ 11 669€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
736 906€ 1 094 643€ 1 445 945€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
4 302 067€ 2 308 810€ 967 412€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
382 806 503 € 444 074 685 € 449 048 041 € 459 394 446 € 136 667 015 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
19 638 980€ 20 173 347€ 43 392 726€ 81 111 524€ 56 237 058€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
361 207 646€ 415 544 411€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 401 136 973€ 374 168 930€ 78 864 114€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
0€ 4 496 343€ 2 162 483€ 1 506 399€ 353 481€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 2 984 641€ 1 542 780€ 858 568€ 189 189€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 606 902€ 480 329€ 418 779€ 1 728 828€ 1 023 173€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
352 975€ 395 614€ 394 300€ 20 197€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
93 192 713 € 63 201 237 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
86 650 481€ 58 764 440€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 542 232€ 4 436 797€