Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.09.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 244 418 157 € 1 154 233 212 € 925 570 923 € 180 175 079 € 4 939 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 183 095 319 € 1 096 773 565 € 880 158 404 € 149 897 321 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
26 010 962 € 28 688 765 € 19 850 443 € 1 675 509 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
24 790 908€ 26 708 672€ 645 422€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 220 054€ 1 980 093€ 19 205 021€ 1 675 509€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 157 084 357 € 1 068 084 800 € 860 307 961 € 148 221 812 €
012
A.II.1
Pozemky
29 277 411€ 29 277 411€ 29 277 411€
013
A.II.2
Stavby
402 404 841€ 387 400 063€ 4 702 809€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
680 714 123€ 489 002 745€ 2 608 863€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
44 687 982€ 162 404 581€ 823 718 878€ 148 221 812€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
61 303 305 € 57 167 382 € 45 109 160 € 29 360 855 € 4 939 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 283 340 € 5 666 156 € 132 104 €
035
B.I.1
Materiál
10 283 340€ 5 666 156€ 132 104€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 3 540 173 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 3 540 173€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
50 700 072 € 50 724 724 € 39 547 147 € 29 182 294 € 1 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
47 128 146 € 42 788 349 € 30 375 214 € 28 132 201 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
47 128 146€ 42 788 349€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 30 375 214€ 28 132 201€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 513 849€ 7 909 252€ 9 118 127€ 1 044 839€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
58 077€ 27 123€ 53 806€ 5 254€ 1 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
319 893 € 776 502 € 1 889 736 € 178 561 € 3 939 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€
073
B.V.2.
Účty v bankách
319 893€ 776 502€ 1 889 736€ 178 561€ 3 939€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
19 533 € 292 265 € 303 359 € 916 903 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 304 804€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
19 533€ 292 265€ 303 359€ 612 099€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 244 418 157 € 1 154 233 212 € 925 570 923 € 180 175 079 € 4 939 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
637 547 047 € 624 146 361 € 325 665 290 € 24 798 024 € 4 939 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
625 005 000 € 625 005 000 € 330 005 000 € 30 005 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
625 005 000€ 625 005 000€ 330 005 000€ 30 005 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
174 054 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
174 054€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 032 694 € -4 339 710 € -5 206 976 € -4 423 495 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 029 968€ 1 722 952€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 062 662€ -6 062 662€ -5 206 976€ -4 423 495€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
13 400 687 € 3 481 071 € 867 266 € -783 481 € -61 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
543 669 873 € 530 086 851 € 599 905 633 € 155 377 055 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 013 625 € 3 962 484 € 6 985 290 € 3 174 354 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 1 351 000 € 6 905 521 € 3 162 685 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 1 351 000€ 6 905 521€ 3 162 685€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
610 172€ 198 127€ 79 769€ 11 669€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 094 643€ 1 445 945€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 308 810€ 967 412€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
444 074 685 € 449 048 041 € 459 394 446 € 136 667 015 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
20 173 347 € 43 392 726 € 81 111 524 € 56 237 058 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 203 547€ 691 920€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
18 969 800€ 42 700 806€ 81 111 524€ 56 237 058€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
415 544 411€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 401 136 973€ 374 168 930€ 78 864 114€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 496 343€ 2 162 483€ 1 506 399€ 353 481€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 984 641€ 1 542 780€ 858 568€ 189 189€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
480 329€ 418 779€ 1 728 828€ 1 023 173€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
395 614€ 394 300€ 20 197€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
95 581 563 € 77 076 326 € 133 525 897 € 15 535 686 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 991 789€ 904 970€ 611 184€ 119 382€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
93 589 774€ 76 171 356€ 132 914 713€ 15 416 304€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
63 201 237 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
58 764 440€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 436 797€