Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.09.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
353 474 € 424 016 € 481 349 € 7 292 € 5 268 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
304 889 € 319 145 € 303 436 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
304 889 € 319 145 € 303 436 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
286 999€ 294 617€ 303 436€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 890€ 24 528€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
48 585 € 104 871 € 177 913 € 7 292 € 5 268 €
015
B.I.
Zásoby
6 342€ 6 342€ 1 203€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
12 842 € 85 385 € 158 750 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
12 800€ 85 385€ 288€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
42€ 158 462€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
29 401 € 13 144 € 17 960 € 7 292 € 5 268 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
29 401€ 13 144€ 17 960€ 7 292€ 5 268€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
353 474 € 424 016 € 481 349 € 7 292 € 5 268 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
8 508 € 10 528 € 6 243 € 6 792 € 5 193 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 80€ 80€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
5 026€ 1 712€ 1 694€ 194€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-2 018 € 3 736 € -531 € 1 598 € 193 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
344 966 € 413 488 € 475 106 € 500 € 75 €
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
10 000€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
213 481 € 272 274 € 175 106 € 500 € 75 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
16 566€ 74 025€ 16 470€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
682€ 642€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
972€ 4 367€ 960€ 480€ 55€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
195 261€ 193 240€ 157 676€ 20€ 20€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
485€ 214€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
10 000€ 10 000€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
121 000€ 121 000€ 300 000€